Styrelsen för Dome Energy kallar till extra bolagsstämma för att lösa Bolagets lånesituation i samband med avyttring av verksamheten

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har tillsammans med Bolagets större fordringsägare kommit överens om en lösning för stora delar av de lån som togs upp av Bolaget i augusti 2018 och som förfaller till betalning den 15 november 2020. Med anledning av föreslagen lösning har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 19 oktober 2020. Kallelsen till den extra bolagsstämman offentliggörs separat.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner att Bolaget avyttrar samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Dome Energy, Inc., org.nr. 76-0667500, Sycamore Oil & Gas, Inc, org.nr. 82-4674954 samt Ginger Oil Company org.nr. 76-0040293, samtliga registrerade i Texas, USA (”Dotterbolagen”) till Bolagets större fordringsägare.
Bolaget ingick i augusti 2018 låneavtal med några av Bolagets större aktieägare inklusive deras närstående om ett totalt belopp på cirka 46 MSEK. Lånen förföll till betalning den 31 augusti 2020 och Bolaget meddelade i samband med det att Bolaget och fordringsägarna kommit överens om en förlängning av lånen fram till den 15 november 2020.
 
Mot ovan bakgrund och det faktum att Bolaget inte har, eller kommer att ha, likvida medel till att betala tillbaka lånen till fordringsägarna på förfallodagen (15 november 2020) har Bolaget och fordringsägarna nu kommit överens om en lösning för stora delar av skulden som innebär en försäljning av samtliga aktier i Dotterbolagen till de flesta av fordringsägarna för ett preliminärt belopp om 41 280 806 SEK jämte upplupen ränta.
”Vi är glada att kunna meddela att vi har kommit överens med de större fordringsägarna om att avyttra aktierna i Dotterbolagen till dem vilket medför att Bolagets skulder minskar avsevärt och jag hoppas snart kunna presentera en ny spännande affär för aktieägarna.”, kommenterar Paul Morch, VD Dome Energy.
Givet att ovan förslag godkänns på stämman står Bolaget utan operativ verksamhet. Sedan en tid tillbaka pågår sonderingar och förhandlingar om att apportera in en ny verksamhet i Bolaget som i samband därmed kommer att ändra namn och verksamhetsinriktning. Styrelsen hoppas inom kort kunna presentera en sådan affär för aktieägarna och avser då kalla till extra bolagsstämma för att presentera struktur samt för att begära mandat för att kunna genomföra en sådan affär. I samband därmed kommer Bolaget att upprätta ett Informationsmemorandum som beskriver den nya verksamheten.
Beslutet omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och förutsätter därför biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
 
Ytterligare bakgrund och fullständigt förslag till beslut, kallelse till bolagsstämma samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Dome Energy AB (publ), Johannesgränd 2, 111 30 Stockholm samt på Bolagets webbplats (www.domeenergy.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 oktober 2020 kl. 08.30 CEST.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.

 
Viktig information:

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) (”USA”), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.