Styrelsen för Dome Energy har utarbetat en plan för att återställa aktiekapitalet

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com)´s (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) styrelse kallade den 5 oktober 2020 till extra bolagsstämma för att besluta att de amerikanska dotterbolagen, i vilka Bolagets verksamhet är samlad, säljs till tre långivare mot kvittning av deras lånefordran. Denna försäljning är underställd den s k Leo-lagen som fordrar 90% majoritet. Sådan extra bolagsstämma hålls den 19 oktober 2020 kl 13.30.

Då värdet på denna överlåtelse, drygt 41 mkr, underskrider bokfört värde på dotterbolagen i moderbolaget förefaller risk för att Bolaget tekniskt sett är på obestånd. Styrelsen är väl medveten om denna situation och har därför utarbetat en plan för att återställa aktiekapitalet.

Steg 1 är att alla interna mellanhavanden mellan moderbolaget och dotterbolagen skrivs bort åt bägge håll. Detta medför en mindre ackordsvinst för moderbolaget.

Steg 2 är att kvarvarande långivare erbjuds omvandla sina lånefordringar till eget kapital genom en riktad emission. Detta medför en ökning av eget kapital med ca 4 mkr.

Steg 3 i denna plan är att kalla till en ny extra bolagsstämma för nedsätta aktiekapitalet till ca 500 tkr utan indragning av aktier. Detta förutsätter en ändring av bolagsordningen vilket måste beslutas på en ny extra bolagsstämma som styrelsen avser kalla till inom kort med 4 veckors kallelse.  

Trots att steg 2 i ovan beskriven plan ännu inte är fastlagd i detalj anser styrelsen sig tillräckligt säker på att den ska komma till stånd, och har därmed bedömt det inte vara nödvändigt att upprätta en kontrollbalansräkning.

Därutöver pågår sonderingar med olika parter om en kontant förstärkning av det egna kapitalet genom företrädesemission eller riktad emission. Dessa sonderingar är inte klara ännu.

Parallellt med detta pågår sonderingar om att apportera in en ny kassaflödespositiv verksamhet i en helt annan bransch. Styrelsen hoppas till stämman den 19 oktober närmare kunna redogöra för de planerna.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 oktober 2020 kl. 15.00 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.