Kommuniké från extra bolagsstämma den 19 oktober 2020

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört extra bolagsstämma måndagen den 19 oktober 2020 på Smålandsgatan 10, Stockholm.
 

Den extra bolagsstämman den 19 oktober 2020 beslöt enhälligt bemyndiga styrelsen att ingå avtal om att sälja de amerikanska dotterbolagen, i vilka Bolagets verksamhet är samlad, till de tre långivarna namngivna i kallelsen, direkt eller indirekt via ett nybildat holdingbolag, mot kvittning av deras lånefordran på drygt 41 mkr jämte upplupen ränta.
 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, CEO
Phone: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl.12.30 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected]  är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.