Kommuniké från årsstämma

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört årsstämma tisdagen den 20 juni 2017, klockan 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla beslut var enhälliga. Bolagsstämman beslöt att:
1a) Fastställa resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncern-balansräkning.
1b) Bolaget resultat skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
1c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
2. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor enligt följande:
Ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande, dock ej till de som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.
3. Till styrelseledamöter omvälja Håkan Gustafson, Petter Hagland och Pål Mørch och nyval av Mats Gabrielsson. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande.
4. Till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Lagerström som ny huvudansvarig revisor.
5. Bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Dessa nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.
 
För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2017 kl. 16.00 CET.
 
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.