Kommuniké från årsstämma tillika en första kontrollstämma onsdagen den 23 juni 2021

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört årsstämma tillika en första kontrollstämma onsdagen den 23 juni 2021 klockan 14.00 hos Partner Fondkommission AB, Smålandsgatan 10, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att enhälligt bifalla samtliga förslag. Bolagsstämman beslöt att:

1a) Fastställa resultaträkning och balansräkning.
1b) Bolagets resultat skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
1c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

2. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor enligt följande:
Ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande, dock ej till de som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

3. Till styrelseledamöter omvälja Håkan Gustafsson, Petter Hagland och Pål Mørch och Jan Lorensson. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande.

4. Till revisor välja RSM Stockholm AB med Robert Hasslund som ny huvudansvarig revisor.

5. Nedsätta aktiekapitalet till 516 721,03 kronor utan indragning av aktier vilket ger ett kvotvärde per aktie av 0,07 kronor.

6. Fastställa framlagd balansräkning i årsredovisningen som första kontrollbalansräkning.

7. Beslöts anta styrelsens primära förslag om fortsatt drift vilket innebär att en andra kontrollstämma skall hållas inom åtta månader.

8. Beslöts ändra bolagsordningens §4 innebärande sänkta aktiekapitalsgränser från 515 000 till 2 060 000 kronor samt att slopa den engelska översättningen i sin helhet.

9. Besluta om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

10. Bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 juni 2021 kl. 17.30 CEST.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .