Kommuniké från årsstämma

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört årsstämma onsdagen den 20 juni 2018, klockan 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla beslut var enhälliga.
Bolagsstämman beslöt att:

1a) Fastställa resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncern-balansräkning.
1b) Bolaget resultat skall disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
1c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

2. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor enligt följande:
Ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande, dock ej till de som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

3. Till styrelseledamöter omvälja Mats Gabrielsson, Håkan Gustafsson, Petter Hagland och Pål Mørch och nyval av Knut Pousette. Håkan Gustafsson utsågs till ordförande.

4. Till revisor omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Lagerström som ny huvudansvarig revisor. 

5. Stämman beslöt att öka Bolagets aktiekapital med 2,1 kronor genom en kontant nyemission av 21 nya aktier.

6. Stämman beslöt om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:50. Detta innebär att femtio (50) aktier läggs samman till en (1) aktie.

Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte infalla innan beslutet om sammanläggning har registrerats hos Bolagsverket.

Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 50 ska från Bolagets huvudaktieägare Petrus AS vederlagsfritt tillskjutas så många aktier (1-49), så kallade utjämningsaktier, så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 50. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 7 381 729, förutsatt att den riktade nyemissionen enligt punkt 12 vid årsstämman 2018 dessförinnan har registrerats.

För att möjliggöra sammanläggningen beslöt stämman även att § 5 i bolagsordningen ändras såvitt avser gränserna för antalet aktier i Bolaget från nuvarande lägst 239 292 636 och högst 957 170 544 till att vara lägst 7 381 729 och högst 29 526 916

7. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämman, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning som från tid till annan är tillåten enligt bolagsordningen. Nyemission med stöd av bemyndigandet ska kunna med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställa m.fl. Eventuella nyemissioner som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Morch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.