Kallelse till årsstämma tillika Första kontrollstämma i Dome Energy AB (publ)

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org.nr 556533-0189 (”Bolaget”), kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) tillika första kontrollstämma (”Årsstämman”) onsdagen den 23 juni 2021 kl. 14.00 i Partner Fondkommission AB:s lokaler på Smålandsgatan 10 i Stockholm.

Särskilda åtgärder med anledning av utbrottet av Covid-19

Den fortsatta spridningen av Covid-19 är svår att bedöma med någon säkerhet. Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande råder förbud mot att hålla allmänna sammankomster med fler än 8 personer. Bolaget värnar om aktieägarnas hälsa samt arbetet med att begränsa smittspridningen, och kommer att iaktta vid var tid gällande restriktioner och begränsningar av sammankomster. I en situation där antalet personer på plats vid Årsstämman riskerar att överstiga rådande begränsningar för sammankomster kan Bolaget komma att ställa in Årsstämman och kalla till ny stämma vid ett senare tillfälle.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta vid Årsstämman ska:
·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 15 juni 2021, och

· dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast torsdagen den 17 juni 2021.

Anmälan ska ske skriftligen till Dome Energy AB, ”Årsstämma”, Johannes gränd 2, 111 30 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till Håkan Gustafsson på [email protected] I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträden (högst 2). Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta vid Årsstämman, inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 juni 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till Årsstämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till Årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.domeenergy.com.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 7 381 729 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Föreslagen dagordning:

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller flera protokolljusterare;
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
5. Godkännande av dagordning;
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse;
7. Beslut:

a.
om fastställande av resultaträkning och balansräkning,

b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,

8.
Fastställande av styrelse- och revisionsarvode;

9. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande;
10. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
11. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR1) samt revisorns yttrande över KBR1;
12. Beslut om Bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare;
13. Beslut om ändring av bolagsordning;
14. Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier;
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission;
16. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut:

Val av ordförande (punkt 1)

Styrelsen föreslår att Richard Bagge utses till ordförande vid Årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponera Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen enligt vilket Bolagets förlust balanseras i ny räkning.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvode (punkt 8)

Aktieägaren TJ Junior AB föreslår att styrelsearvoden ska utgå med ett belopp motsvarande etthundratjugofemtusen (125 000) kronor till styrelsens ordinarie ledamöter som inte är anställda i Bolaget och med ett belopp motsvarande etthundrasjuttiofemtusen (175 000) kronor till styrelsens ordförande.

Aktieägaren TJ Junior AB föreslår vidare att revisorsarvode ska utgå på löpande räkning enligt sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande (punkt 9)

Aktieägaren TJ Junior AB föreslår för tiden intill nästkommande årsstämma att omvälja Pål Mørch, Petter Hagland och Jan Lorensson till ordinarie ledamöter samt att omvälja Håkan Gustafsson till styrelsens ordförande. Styrelsen föreslås således därefter bestå av Håkan Gustafsson såsom ordförande och Pål Mørch, Petter Hagland och Jan Lorensson såsom ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter (punkt 10)

Aktieägaren TJ Junior AB föreslår att, för tiden intill nästkommande årsstämma, välja RSM Stockholm AB till Bolagets revisionsbolag, med den auktoriserade revisorn Robert Hasslund som huvudansvarig revisor för uppdraget.

Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR1) samt revisorns yttrande över KBR1 (punkt 11)

Styrelsen har låtit upprätta kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551) med Bolagets revisor som yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen har intagits i årsredovisningen för räkenskapsåret 2020. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets egna kapital understiger det registrerade aktiekapitalet. Med anledning därav är styrelsen för Bolaget skyldig att kalla till bolagsstämma (första kontrollstämma). Årsstämman utgör sådan första kontrollstämma.

Beslut om Bolaget skall träda i likvidation eller driva verksamheten vidare (punkt 12)

Om Bolagets eget kapital vid tiden för Årsstämman ej uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet ska Årsstämman pröva om Bolaget ska träda i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Styrelsen lämnar följande förslag:

Styrelsens primära förslag – fortsatt drift

Styrelsen föreslår att bedriva verksamheten vidare och vidtar följande åtgärder för att Bolagets egna kapital kommer att återställas och uppgå till minst det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen kommer att upprätta en ny kontrollbalansräkning som visar att det egna kapitalet är återställt.

Styrelsen föreslår att Årsstämman fattar beslut om nedsättning av Bolagets aktiekapital vilket beskrivs närmare under dagordningens punkt 14 vilket kommer att återställa Bolagets aktiekapital i sin helhet. Styrelsen är av uppfattningen att det är till fördel för aktieägarna och Bolaget att Årsstämman beslutar om en fortsatt drift.

Inom åtta månader därefter avser styrelsen kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en apportemission i samband med ett förvärv av en ny verksamhet. Beslutar bolagsstämman i enlighet därmed kommer Bolagets egna kapital återställas.

Beslutar Årsstämman enligt detta förslag kommer Bolaget att inom åtta månader kalla till en extra bolagsstämma (andra kontrollstämman) för att på nytt pröva frågan om Bolaget ska träda i likvidation. Inför denna extra bolagsstämma ska styrelsen upprätta en ny kontrollbalansräkning som även ska granskas av Bolagets revisor. Om Bolagets egna kapital enligt denna kontrollbalansräkning inte uppgår till minst det registrerade aktiekapitalet är Bolaget skyldigt att träda i likvidation.

Styrelsen sekundära förslag – likvidation

Styrelsen är trots det primära förslaget att driva verksamheten vidare skyldig enligt aktiebolagslagen (2005:551) att upprätta ett fullständigt förslag till beslut om likvidation att föreläggas Årsstämman. Med anledning därav föreslår styrelsen, under förutsättning att Årsstämman inte beslutar att Bolaget skall driva verksamheten vidare, i andra hand att Årsstämman beslutar att Bolaget ska träda i likvidation.

Skälet för styrelsens sekundära förslag skulle vara om Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet enligt den av styrelsen upprättade kontrollbalansräkningen som framläggs på Årsstämman. Skulle Årsstämman besluta om likvidation föreslås beslutet om likvidation gälla från den dag då likvidationen registreras hos Bolagsverket. Dagen för skifte av Bolagets återstående tillgångar, om några, beräknas att ske under första kvartalet 2022. Skiftesstorleken beräknas försiktighetsvis uppgå till 0 kronor. Styrelsen har inget förslag till likvidator.

Beslut om ändring av bolagsordning (punkt 13)

För att möjliggöra minskning av Bolagets aktiekapital enligt dagordningens punkt 14 föreslår styrelsen att Årsstämman fattar beslut om att ändra § 4 i Bolagets bolagsordning enligt nedan:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital § 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst Aktiekapitalet ska utgöra lägst
23 929 263,60 kronor och högst 515 000 kronor och högst 2 060 000
95 717 054,40 kronor. kronor.

Vidare föreslås att den engelska översättningen i bolagsordningen tas bort i sin helhet.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Årsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att Årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkt 14.

Beslut om nedsättning av aktiekapital utan indragning av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nedsättning av Bolagets aktiekapital för täckning av förlust. Aktiekapitalet ska sättas ned från 36 908 645 kronor till 516 721,03 kronor och ska ske utan indragning av aktier. Varje aktie kommer efter nedsättningen av Bolagets aktiekapital att ha ett kvotvärde på 0,07 kronor.

För beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid Årsstämman.

Beslutet ska vara villkorat av att Årsstämman röstar för styrelsens förslag till beslut enligt punkt 13.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission (punkt 15)

Styrelsen föreslår att Årsstämman beslutar om bemyndigande för Bolagets styrelse att, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller i övrigt med villkor. Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom Bolagets bolagsordnings gränser vid tidpunkten för beslutet. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att tillgodose Bolagets kapitalbehov och säkra Bolagets fortsatta verksamhet och utveckling samt möjliggöra framtida förvärv. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emission ske på marknadsmässiga villkor. Bemyndigandet ska gälla för tiden intill nästa årsstämma i Bolaget. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet förutsätter biträde av aktieägare med minst två tredjedelar såväl av de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på Årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid Årsstämman har rätt att begära upplysningar avseende förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, kontrollbalansräkning och revisorns yttrande däröver samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Dome Energy AB (publ), Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, senast tre veckor före Årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan och andra handlingar i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Dome Energy AB (publ), Engelbrektsgatan 9-11, 114 32 Stockholm, senast två veckor före Årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2021
Dome Energy AB (publ)
STYRELSEN

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 maj 2021 kl.10.45 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .