Kallelse till årsstämma i Dome Energy AB (publ) den 19 juni 2019

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
-dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 13 juni 2019,
-dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 13 juni, helst före kl. 12.00. Anmälan ska ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), ”Årsstämma 2019”, Johannesgränd 2 111 30 Stockholm, Sweden eller per e-post till Charlotta Nicander på [email protected] eller per telefon på +46 702680035. Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två (2)) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.
Ombud
För aktieägare som företräds av ombud ska en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original ska under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under ”Bolagsstämmor” senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 13 juni 2019 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.
Förslag till dagordning1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller flera protokolljusterare
5. Prövning av om stämman har blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut:
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten.
14. Avslutande av stämman.Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Håkan Gustafsson väljs till ordförande vid årsstämman.
Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2018.
Arvoden samt val av styrelse och revisor (punkt 9-11)
Styrelsens arvode föreslås oförändrat uppgå till 175 000 kronor till styrelseordföranden samt 125 000 kronor till vardera övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter, dock ej till dem som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i Bolaget eller något av dess dotterbolag. Revisorsarvode föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Antalet styrelseledamöter föreslås uppgå till fyra (4). Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Håkan Gustafsson, Petter Hagland, Knut Pousette och Pål Mørch. Det föreslås vidare omval av Håkan Gustafsson som styrelseordförande.
Styrelsen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor med Bo Lagerström som huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission mm (punkt 12)
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.
Övrigt
Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget. Upplysningsplikten gäller även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.
Årsstämmans beslut avseende punkt 12 är giltigt om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Årsredovisning, koncernredovisning, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar samt fullmaktformulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 7 381 729, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.
Stockholm i maj 2019
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 10:00 CEST.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.