Dome Energys nyttjar övertilldelningsoption

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har slutfört övertilldelningsemissionen av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 18 januari 2017. Övertilldelningsemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget 17 912 627 SEK före emissionskostnader.
Emissionslikviden tillsammans med företrädesmissionen, kommunicerad den 10 mars 2017, uppgår till total 70 MSEK före emissionskostnader. Övertilldelningsemissionen innebär att Bolaget nu får bättre förutsättningar för att fortsätta med det fastställda expansionsprogrammet. Expansionsprogrammet innebär att Dome ökar produktionen av olja och gas genom att återuppta produktion i tidigare nedstängda brunnar samt genomför utbyggnation av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde. Bolaget avser att fördubbla produktionen under året 2017.
Övertilldelningsemissionen medför att Bolaget tillförs ytterligare 17,9 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer att uppgå till 0,9 MSEK. De största aktietecknarna är Middelborg, GIAB och Kvalitena.
Genom övertilldelningsemissionen ökar aktiekapitalet i Dome Energy AB med 3 582 525,40 SEK genom nyemission av 35 825 254 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 22 929 263,60 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 229 292 636 stycken.
Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dome Energy i samband med företrädemissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Synch Advokat AB.
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 3 maj 2017 kl.08:30 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.