Dome Energys företrädesemission fulltecknad

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har slutfört företrädesemissionen av aktier som beslutades av extra bolagsstämman den 18 januari 2017. Teckningstiden löpte från och med den 15 februari till den 2 mars 2017. Företrädesemissionen har fulltecknats och tillför Bolaget 52 087 373 SEK före emissionskostnader.

Emissionslikviden tillsammans med ersättningen om 1,5 MUSD, som Dome erhöll i uppgörelsen kommunicerad den 22 februari 2017, kommer möjliggöra för Bolaget att fortsätta med det fastställda expansionsprogrammet. Expansionsprogrammet innebär att Dome ökar produktionen av olja och gas genom att återuppta produktion i tidigare nedstängda brunnar samt genomför utbyggnation av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde. Bolaget avser att fördubbla produktionen under året 2017.

Det slutgiltiga resultatet visar att aktier om totalt 13 649 513,50 SEK tecknades med företräde. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom från befintliga aktieägare, externa investerare samt garanter om 27 139 185,00 SEK. Därmed tecknades totalt 40 788 698,50 SEK i nyemissionen, vilket motsvarar 78 procent.

Emissionsgarantier om 11 298 674,50 SEK har tagits i anspråk. Företrädesemissionen medför att Bolaget tillförs 52,1 MSEK före emissionskostnader, vilka kommer att uppgå till 9,9 MSEK.

Meddelande om tilldelning av aktier som har tecknats utan företrädesrätt sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 10 mars 2017. Aktierna skall betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Dome Energy AB med 10 417 475 SEK genom nyemission av 104 174 746 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 19 346 739 SEK medan antalet aktier kommer att uppgå till 193 467 386 stycken.

Betalda tecknade aktier (BTA) i företrädesemissionen kommer att handlas på First North fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen och kommer därefter att ersättas av aktier.

 

Pål Mørch, VD:

”Vi är mycket nöjda med resultatet av vår nyemission. Vi har attraherat några stora långsiktiga investerare som deltog i garantin och tydligt indikerade sitt intresse att bli betydande aktieägare i Dome. Gruppen av nya aktieägare har också visat intresse av en styrelseplats i Bolaget och vi kommer att presentera en lämplig kandidat på den ordinarie bolagstämman i juni.

Stängningen av företrädesemissionen är den sista delen av refinansieringsprocessen. Bolaget avslutar denna process med en långfristig skuld om 22 MUSD med en ränta om 4 procent och hållbara så kallade bank-kovenanter. Vi kommer att återbetala bryggfinansieringen som medför att alla utestående optioner i Dome makuleras. Vår balansräkning visar tillgångar värderade till 60 MUSD med ett stort potentiellt övervärde och vi har nu medel att öka produktionen och bevisa detta övervärde. Vi ser mycket optimistiskt på Domes framtid.”

Finansiell rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Dome Energy i samband med företrädesmissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Synch Advokat AB.

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 mars 2017 kl.08:30 CET.