Dome Energy tar upp lån om 1,5 mkr, och uppdaterar kring apportaffär med First Hotels

Styrelsen har den 14 december 2021 beslutat uppta ett förlagslån om 750 000 SEK av Race Scandinavia AB, org nr 556777–4079, Stockholm, och ett förlagslån lån om 750 000 SEK av Richard Bowyer, Vestskogen, Norge. Långivarna är öppna för att under löptiden diskutera att konvertera lånen till aktier om bolaget skulle göra en kontant aktieemission. Lånen kommer ej listas.

Lånen löper med 12% årlig ränta att erläggas kvartalsvis i efterskott och förfaller till betalning den 31 december 2022. Betalning erlägges kontant samma dag som ovan. Lånen upptas för att betala skulder och även täcka kostnader under större delan av 2022.

Den pågående transaktionen med First Hotels har dragit ut på tiden av strategiska skäl samt med hänsyn till osäkerhet kring bedömning av risker förknippade med den förutvarande amerikanska verksamheten som avyttrades i mars 2021. Styrelsen hoppas dock genomföra transaktion med ägarna till First Hotels, men ser även parallellt på andra möjliga apportaffärer om inte man enas inom kort. 

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 december 2021 kl. 16.45 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .