Dome Energy redogör härmed för en avvikelse i Årsredovisningen för 2019 jämfört med tidigare lämnad Bokslutskommuniké för 2019 samt Årsredovisning för 2018

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) redogör härmed för en avvikelse i Årsredovisningen för 2019 jämfört med tidigare lämnad Bokslutskommuniké.

Under februari 2018 utställdes teckningsoptioner. En del av teckningsoptionerna bokfördes då felaktigt som skuld. Under 2019 förföll dessa teckningsoptioner och skulden löstes upp över resultaträkningen som finansiell intäkt.

Korrekt bokföring hade varit att 2018 bokföra teckningsoptionerna som eget kapital. Detta har nu justerats i kommande Årsredovisning men utgör en avvikelse mot tidigare utgiven Kommuniké för 2019. Jämfört med Kommunikén är effekten att utgående balans för det egna kapitalet för 2018 har ökat med 14,3 MSEK, kortfristig skuld har minskat med 14,3 MSEK. För 2019 har den ingående balansen för det egna kapitalet ökat med 14,3 MSEK och resultatet har minskat med 14,3 MSEK jämfört med tidigare lämnad Kommuniké.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected] är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.