Dome Energy publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 med marginella skillnader mot Q4-rapporten

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com/) (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 har publicerats på Bolagets hemsida.
Av nedan tabell framgår marginella skillnader mot Q4-rapporten som presenterades den 28 februari 2017.
NYCKELTAL 

+—————————-+——-+——-+———+
|TUSD |FY 2016|FY 2016|Avvikelse|
+—————————-+——-+——-+———+
| | Å/R| Q4| |
+—————————-+——-+——-+———+
|Intäkter från olja & gas | 3 578| 3 578| -|
|inkl. realiserade derivat | | | |
+—————————-+——-+——-+———+
|Resultat från orealiserade | -| -| -|
|derivat | | | |
+—————————-+——-+——-+———+
|Bruttoresultat från | 550| 550| -|
|produktion inkl. realiserade| | | |
|derivat | | | |
+—————————-+——-+——-+———+
|Bruttomarginal, % | 15%| 15%| -|
+—————————-+——-+——-+———+
|EBITDA | -3 740| -3 778| 38|
+—————————-+——-+——-+———+
|EBIT | -8 169| -8 206| 37|
+—————————-+——-+——-+———+
|EBT | 7 397| 7 373| 24|
+—————————-+——-+——-+———+
|Nettoresultat | 7 402| 7 378| 24|
+—————————-+——-+——-+———+
|Resultat per aktie (i US$) | 0.22| 0.21| 0.01|
+—————————-+——-+——-+———+
|Produktion (fat per dag) | 560| 560| -|
+—————————-+——-+——-+———+

För mer information, vänligen kontakta:
Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 11:15 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.