Dome Energy publicerar årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 med marginella skillnader mot Q4-rapporten

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att årsredovisning och revisionsberättelse för 2016 har publicerats på Bolagets hemsida.

Av nedan tabell framgår marginella skillnader mot Q4-rapporten som presenterades den 28 februari 2017.

NYCKELTAL

TUSD FY 2016 Å/R FY 2016 Q4 Avvikelse
Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat 3 578 3 578
Resultat från orealiserade derivat
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat 550 550
Bruttomarginal, % 15% 15%
EBITDA -3 740 -3 778 38
EBIT -8 169 -8 206 37
EBT 7 397 7 373 24
Nettoresultat 7 402 7 378 24
Resultat per aktie (i US$) 0.22 0.21 0.01
Produktion (fat per dag) 560 560

För mer information, vänligen kontakta:

 Paul Mørch, CEO

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 juni 2017 kl. 11:15 CET.