Dome Energy presenterar Q4-rapport för 2016

FJÄRDE KVARTALET

 • Intäkter från olja & gas $1 222’ (2 652’).
 • Bruttoresultat från produktion $304’ (73’) med en marginal på 25% (3%).
 • EBITDA-$1 447’ (-1 083’).
 • EBITDA för USA-verksamheten uppgick till -$1 680’ (-1 930’).
 • Nettoresultat $13 759’ (-46 968’).
 • Resultat per aktie $0,40 (-1,37).

HELÅRET 2016

 • Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat $3 578’ (12 323’).
 • Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $550’ (5 819’) med marginal på 15% (47%).
 • EBITDA -$3 778’ (808’).
 • EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat uppgick till $-1 547’ (704’).
 • Nettoresultat $7 378’ (-50 333’).
 • Resultat per aktie $0,21 (-1,46).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

 • Undertecknat ett refinansieringsavtal med skuldackord samt upptog ett brygglån (pressrelease den 19 december 2016).
 • En extra bolagstämma hölls den 8 december 2016 där det beslutades att anta en ny bolagsordning samt att minska bolagets aktiekapital för täckande av förlust.
 • Igångsatt program för produktionsåterstart.
 • Planering av borrprogram för Q1 2017.
 • Tecken på stabilisering inom olje- och gasmarknaden fortsatte under fjärde kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALETS SLUT

 • En extra bolagstämma hölls den 18 januari 2017 där det beslutades att ge ut 48 315 140 teckningsoptioner, att emittera 54 890 695 aktier genom kvittning, att anta en ny bolagsordning och höja det högsta tillåtna antalet aktier, att genomföra en företrädesemission om 104 174 746 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ge ut 79 562 780 teckningsoptioner samt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ge ut 140 000 000 teckningsoptioner.
 • Publicerat ett prospekt för kapitalanskaffning (pressrelease 14 februari 2017).
 • Återupptagit borrprogram i Orange-fälten, Texas (pressrelease 17 februari 2017).
 • Slutit en lyckosam uppgörelse som gör att Dome Energy kommer att erhålla 1,5 MUSD i ersättning (pressrelease 22 februari 2017).
 • Startat flera stängda brunnar för att återuppta produktion.

 

NYCKELTAL

TUSD Q4 Q4 FY FY
2016 2015 2016 2015
Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat 1 222 2 652 3 578 12 323
Resultat från orealiserade derivat 447 576
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat 304 73 550 5 819
Bruttomarginal, % 25% 3% 15% 47%
EBITDA -1 447 -1 083 -3 778 808
EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat -1 680 -1 930 -1 547 -704
EBIT -1 947 -47 647 -8 206 -50 516
EBT 13 771 -46 621 7 373 -49 983
Nettoresultat 13 759 -46 968 7 378 -50 333
Resultat per aktie (i US$) 0.40 -1.37 0.21 -1.46
Produktion (fat per dag) 451 844 560 1 068

 

 

Byte till halvårsrapportering

Bolaget avser att övergå från delårsrapportering till halvårsrapportering under 2017. Orsaken till detta beslut är att spara kostnader.

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Paul Mørch, CEO

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08.45 CET.