Dome Energy presenterar Q3-rapport för 2016

TREDJE KVARTALET

 • Intäkter från olja & gas $1,235’ (3,003’).
 • Bruttoresultat från produktion $571’ (1,387) med en marginal på 46% (46%).
 • EBITDA -$124’ (1,961’).
 • EBITDA för USA-verksamheten uppgick till $271’ (680’).
 • Nettoresultat -$987’ (-192’).
 • Resultat per aktie -$0.03 (-0.01).

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

 • Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat $2,332’ (9,675’).
 • Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $233’ (5,760’) med marginal på 10% (60%).
 • EBITDA -$2,293’ (1,904’).
 • EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat uppgick till $232’ (1,243’).
 • Nettoresultat -$7,292’ (-3,015’).
 • Resultat per aktie -$0.21 (-0.09).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • Tecknat s.k. “commitment letter” för en refinansiering av skulder (pressrelease den 7 oktober 2016).
 • Produktionsvolymer mer eller mindre i linje med andra kvartalet men väsentligt lägre än föregående år på grund av dålig lönsamhet i oljekällor.
 • Tecken på stabilisering inom olje- och gasmarknaden fortsatte under trejde kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS SLUT

 • Förhandlingar med långivare avseende refinansieringsavtal förväntas komma till avslut i närtid.
 • Startat flera stängda brunnar för att återuppta produktion.

NYCKELTAL

USD Thousand Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 FY
2016 2015 2016 2015 2015
Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat 1 235 3 003 2 332 9 675 12 323
Resultat från orealiserade derivat 1 281 126 576
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat 571 1 387 233 5 760 5 819
Bruttomarginal, % 46% 46% 10% 60% 47%
EBITDA -124 1 961 -2 293 1 904 808
EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat 271 680 232 1 243 -704
EBIT -1 277 1 594 -6 270 -2 514 -50 516
EBT -985 -192 -7 310 -3 015 -49 983
Nettoresultat -987 -192 -7 292 -3 015 -50 333
Resultat per aktie (i US$) -0.03 -0.01 -0.21 -0.09 -1.46
Produktion (fat per dag) 586 913 595 1 131 1 068

För mer information, vänligen kontakta:

 Paul Morch, CEO

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 08.45 CET.