DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JULI-DECEMBER 2018

ANDRA HALVÅRET

· Intäkter från olja & gas inklusive realiserade derivat $5,015’ (4,245’).
· Resultat från orealiserade derivat $1 947’ (-338).
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $2,710’ (1,511’) med en marginal på 54% (36%).
· EBITDA $1,405’ (-839’).
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat uppgick till -$5’ (- 9’).
· Nettoresultat -$11,840’ (20,543’).
· Resultat per aktie -$1.60 (4.38).

HELÅRET 2018

· Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat $9,639’ (7,952’).
· Resultat från orealiserade derivat $940’ (-307).
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $4,761’ (2,744’) med marginal på 49% (35%).
· EBITDA -$1,591’ ($681’).
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat uppgick till -$1,446’ (2,479’).
· Nettoresultat -$18,211’ (15,902’).
· Resultat per aktie -$2.57 (4.31).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

· Ny ISIN-kod för bolagets aktie är SE0011415710.
· Den omvända spliten 1:50 genomfördes under juli 2018.
· Dome Energy har meddelat att arbete har påbörjats på den första platsen för höstens borrprogram
· Dome Energy har ingått låneavtal om totalt cirka 46 MSEK och riktar emission av 1,226,667 teckningsoptioner, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, förutsatt extra bolagsstämmas godkännande för att möjliggöra för ett stort borrprogram.
· Dome Energy har avyttrat icke-kärntillgångar samt genomfört kostnadsbesparingsprogram i hela organisationen.
· Under andra halvåret har produktionen inledningsvis legat i linje med förväntningarna. Under senare delen ökade dock produktionen och var något högre än förväntat varav en stor del av ökningen varit hänförlig till de två första brunnarna som startats upp under hösten.
· Nettoförlusten hänförlig till nedskrivningar av våra reserver 2018 beror delvis på lägre oljepriser men även på en justering av tillgångarna till ett fair market value.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA HALVÅRETS SLUT

· Produktionen har under januari legat under förväntan på grund av dåliga väderförhållanden, detta har även försenat färdigställandet av de nya brunnarna.

NYCKELTAL

TUSD 2a HÅ 2a HÅ
  2018 2017 2018 2017
Intäkter från olja & gas inkl.realiserade derivat   5 015 4 245 9 639 7 952
Resultat från orealiserade derivat   1 947 -338 940 -307
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat   2 710 1 511 4 761 2 744
Bruttomarginal, %   54% 36% 49% 35%
EBITDA   1 405 -839 -1 591 681
EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat   -5 -9 -1 446 2 479
EBIT   -11 312 22 296 -16 860 18 784
EBT   -11 528 20 596 -17 887 15 954
Nettoresultat   -11 840 20 543 -18 211 15 902
Resultat per aktie (in US$)   -1.60 4.38 -2.57 4.31
Produktion (fat per dag)   646 730 700 762

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2019 kl. 08.00 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel phone: +46 8 503 01 550, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.