DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JULI-DECEMBER 2017

ANDRA HALVÅRET 

· Intäkter från olja & gas inklusive realiserade derivat $4.245’ (2.458’).
· Resultat från orealiserade derivat – $338’ (0).
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $1.511’ (867’) med en marginal på 36% (35%).
· EBITDA -$839‘ (-1.574’).
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat uppgick till -$9’ (- 1.431’). Om justering görs för icke kassapåverkande och engångsposter uppgår det till $776’.
· Nettoresultat $20.543’ (13.239’).
· Resultat per aktie $0,09 (0,38).

HELÅRET 2017 

· Intäkter från olja & gas inkl. realiserade derivat $7.952’ (3.578’).
· Resultat från orealiserade derivat – $307’ (0).
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $2.744’ (549’) med marginal på 35% (15%).
· EBITDA $681’ (-$3.740’).
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för alla derivat uppgick till $2.479’ (-2.237’). Om justering görs för icke kassapåverkande och engångsposter uppgår det till $2.276’.
· Nettoresultat $15.902’ (7.402’).
· Resultat per aktie $0,09 (0,22).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET

· Dome Energy slutförde förvärvet av 100% av aktierna i det amerikanska bolaget Ginger Oil Company den 4 september 2017.
· Dome Energy startade ett borrprogram i Illinios Basin och borrade fyra lyckosamma brunnar under hösten 2017.
· Dome Energy meddelade att ett nytt borrprogram skall sättas igång och att Domes bank i USA har levererat ett villkorsdokument som erbjuder full finansiering av detta borrprogram, samt också en återbetalning av delar av Bolagets brygglån. Domes tillgångar i Illinios Basin var inte inkluderade i bankavtalet utan var finansierade genom brygglån.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA HALVÅRETS SLUT

· Dome Energy startade sitt andra borrprogram i Illinois Basin. Detta nya borrprogram är tänkt att innehålla sex ny-borrade brunnar vilka kommer att borras i en följd. Resultatet för de två första brunnarna har varit positivt.
· Dome Energy rapporterade försäljning av icke kärn-tillgångar och har ingått avtal om att sälja sitt ägande i en producerande brunn i Louisiana. Alla intäkter kommer att användas för avbetalning av skulder.
· En extra bolagstämma hölls den 1 februari 2018 där det beslutades att emittera 129.793.793 aktier och att emittera 129.793.793 teckningsoptioner genom kvittning samt att anta en ny bolagsordning och höja det högsta tillåtna antalet aktier. Skulder uppgående till 10,7 MUSD kvittades.
· Dome har omförhandlat sitt bankavtal den 14 februari, 2018 och omstrukturerat sina korta skulder.

NYCKELTAL

TUSD 2a HÅ

2017

2a HÅ

2016

Helår

2017

Helår

2016

Intäkter från olja & gas inkl.realiserade derivat 4 245 2 458 7 952 3 578
Resultat från orealiserade derivat -338 -307
Bruttoresultat från produktion inkl.realiserade derivat 1 511 867 2744 549
Bruttomarginal, % 36% 35% 35% 15%
EBITDA -839 -1 574 681 -3 740
EBITDA för USA -verksamheten justerat för orealiserade derivat* -9 -1 431 2 479 -2 237
EBIT 22 296 -3 210 18 784 -8 169
EBT  20 596  13 253  15 954  7 397
Nettoresultat  20 543  13 239  15 902  7 402
Resultat per aktie (in US$)  0,09  0,38  0,09  0,22
Produktion (fat per dag) 730 518 762  560

 

* Operativt EBITDA för USA-verksamheten visar ett EBITDA för helåret 2017 på $2.276’ justerat för icke kassaflödespåverkande och engångsposter, där andra halvåret bidrar med $776’.

För mer information, vänligen kontakta:
Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET.