DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2020

FÖRSTA HALVÅRET 2020 I SAMMANDRAG  

· Nettoomsättning 95 (96) TSEK.
· Rörelseresultat EBIT -4 090 (-4 188) TSEK.
· Resultat från andelar i koncernföretag -77 374 (-42) TSEK.
· Resultat efter skatt -82 290 (-5 045) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

· Aktier i dotterbolag har skrivits ned med 76 785 TSEK.
· Fordringar på dotterbolag har skrivits ned med 589 TSEK.
· Bolagets dotterbolag Dome Energy Inc har sålt Dome AB Inc med tillgångar i Illinois Basin för 4 miljoner USD. Dome Energy Inc kommer eventuellt också att erhålla ett framtida villkorat belopp på 3 miljoner USD, om produktionen av olja i de sålda tillgångarna stabiliseras över 1200 BOPD, och priset på WTI olja stannar över 55 USD per fat under en viss tid. Denna eventuella ytterligare betalning löper ut 2023-12-31.
· Dome Energy Inc har i samband med detta löst sin skuld till banken på 25,8 miljoner USD med en kraftig rabatt för 4,5 miljoner USD. Dotterbolaget Dome Energy Inc är härmed skuldfritt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Bolaget har kortfristiga skulder per 2020-06-30 på 42 500 TSEK inklusive upplupen ränta, vilka förföll under augusti. Skulden avser inlåning från tre av huvudägarna Petrus AS, Kvalitena AB (publ), Trention AB (publ) samt från Bustein AS. Skulden har varit under förhandlingar under de senaste månaderna och per 2020-08-31 finns en överenskommelse om en tillfällig förlängning till 15 november 2020. Dome arbetar vidare tillsammans med huvudägarna för att hitta den bästa lösningen för ägarna och Dome Energy.

Rapporten finns i sin helhet på Dome Energy (publ)´s hemsida https://www.domeenergy.com/financial-reports/interim-reports/ samt bifogad i detta pressmeddelande.                                                 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 14.00 CEST.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel phone: +46 8 503 01 550, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.