DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2019

FÖRSTA HALVÅRET

· Intäkter från olja & gas inklusive realiserade derivat $3,659’ (4,615’).
· Resultat från orealiserade derivat ‐$670’ (‐$1,115’).
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $1,953’ (2,030’) med en marginal på 53% (44%).
· EBITDA $1,285’ (‐$3,158’).
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat uppgick till $2 405’ (‐$1 494’).
· Nettoresultat ‐$1 072’ (‐$6,182’).
· Resultat per aktie ‐$0.15 (‐0.84).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

· Mats Gabrielsson avgick från styrelsen den 27 mars 2019.
· Årsstämma hölls den 19 juni 2019.
· Dome Energy har erhållit en skuldeftergift på $827’.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS SLUT

· Inga väsentliga händelser efter första halvårets slut.

NYCKELTAL

TUSD 1a HÅ 2019 1a HÅ 2018 HÅ 2018
Intäkter från olja & gas inkl.realiserade derivat 3 659 4 615 9 639
Resultat från orealiserade derivat -670 -1 115 940
Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat 1 953 2 030 4 761
Bruttomarginal, % 53% 44% 49%
EBITDA 1 285 -3 158 -1 591
EBITDA för USA-verksamheten (justerat för orealiserade derivat) 2 405 -1 494 ‐1 446
EBIT 139 -5 346 ‐16 860
EBT -877 -6 180 ‐17 887
Nettoresultat ‐1 072 -6 182 ‐18 211
Resultat per aktie (in US$) ‐0.15 ‐0.84 ‐2.57
Produktion ( netto-fat per dag) 555 755 700

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, [email protected], är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.