DOME ENERGY PRESENTERAR HALVÅRS-RAPPORT FÖR JANUARI-JUNI 2017

FÖRSTA HALVÅRET 

· Intäkter från olja & gas inklusive realiserade derivat $3.721’ (1.087’).
· Resultat från orealiserade derivat $18’ (0). 
· Bruttoresultat från produktion inkl. realiserade derivat $1.241’ (-349’) med en marginal på 33% (-32%).
· EBITDA $1.434’ (-2.184’).
· EBITDA för USA-verksamheten justerat för orealiserade derivat uppgick till $2.397’ (-792).
· Nettoresultat -$3.744’ (-6.340’).
· Resultat per aktie -$0,03 (-0,18).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET

· En extra bolagstämma hölls den 18 januari 2017 där det beslutades att emittera 54.890.695 aktier genom kvittning, att anta en ny bolagsordning och höja det högsta tillåtna antalet aktier och att genomföra en företrädesemission om 104.174.746 aktier.
· Ett prospekt för kapitalanskaffning publicerades den 14 februari 2017.
· Startat flera stängda brunnar för att återuppta produktion.
· Återupptagit borrprogram i Orange-fälten, Texas, med lyckat resultat.
· De ovan beskrivna nyemissioner blev fulltecknade och tillsammans med kvittningsemissionen har bolaget, under våren 2017, tillförts $14.747’ i eget kapital före emissionskostnader.
· Dotterbolaget Dome AB Inc undertecknade i början av juni ett avtal om att förvärva nio producerande oljebrunnar med produktiv mark. Köpeskillingen uppgår till $2.000’ och denna plus ytterligare $2.000’ i utvecklingskapital har finansierats genom brygglån. Bolaget har för avsikt att lägga denna skuld till den befintliga bankfaciliteten senare i år.
· Årsstämma hölls den 20 juni 2017 och Mats Gabrielsson invaldes som ny ledamot till styrelsen.
· Dome Energy har undertecknat ett avtal att förvärva 100% av aktierna i det amerikanska bolaget Ginger Oil Company. Förhandlingar pågår fortfarande och affären har ännu inte genomförts vid tidpunkten för denna rapports avlämnande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA HALVÅRETS SLUT

· Meddelat att borrprogram om fyra brunnar sätts i gång i Illinois Basin. 

NYCKELTAL

+——————————+——-+——-+——+
|TUSD | 1a HÅ| 1a HÅ| HÅ|
+——————————+——-+——-+——+
| | 2017| 2016| 2016|
+——————————+——-+——-+——+
|Intäkter från olja & gas | 3 721 | 1 087 | 3 578|
|inkl.realiserade derivat | | | |
+——————————+——-+——-+——+
|Resultat från orealiserade | 18 | – | -|
|derivat | | | |
+——————————+——-+——-+——+
|Bruttoresultat från produktion| 1 241 | -349 | 549|
|inkl. realiserade derivat | | | |
+——————————+——-+——-+——+
|Bruttomarginal, % | 33% | -32% | 15%|
+——————————+——-+——-+——+
|EBITDA | 1 434 |-2 184 |-3 740|
+——————————+——-+——-+——+
|EBITDA för USA-verksamheten | 2 397| -792|-2 237|
|justerat för orealiserade | | | |
|derivat | | | |
+——————————+——-+——-+——+
|EBIT  |-2 595 |-5 012 |-8 169|
+——————————+——-+——-+——+
|EBT |-3 744 |-6 360 | 7 397|
+——————————+——-+——-+——+
|Nettoresultat |-3 744 |-6 340 | 7 402|
+——————————+——-+——-+——+
|Resultat per aktie (in US$) | -0.03 | -0.18 | 0.22|
+——————————+——-+——-+——+
|Produktion (fat per dag) | 919 | 600 | 560|
+——————————+——-+——-+——+

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2017 kl. 08.45 CET. 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.