Dome Energy meddelar stängning av förvärvet av Ginger Oil Company

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att förvärvet av Ginger Oil Company (GOC) nu stängs. Villkoren i det slutliga avtalet är bättre än vad som tidigare har meddelats. Dome kommer att emittera 10 miljoner aktier som skall utnyttjas som betalning för 100% av ägandet i GOC istället för de 20 miljoner aktier som tidigare har meddelats. Det är finns heller inte någon klausul om en tilläggsköpeskilling att jämföra med den förut annonserade potentiella extra betalningen om 20 miljoner aktier. GOCs ägare har också gått med på att amortera ytterligare 250,000 USD av bankskulden. Orsaken till den utdragna stängningen av förvärvet och förändringarna av villkoren är att det slutliga godkännandet från banken har tagit längre tid än förväntat.

· Teckningskursen uppgår till 1 SEK per aktie oaktat vad en eventuell börskurs är vid kvittningstillfället. 
· För existerande aktieägare resulterar emissionen i en utspädningseffekt om cirka 4 procent av kapitalet och cirka 4 procent av rösterna i Bolaget. 
· Genom emissionen ökar antalet utestående aktier från 229.292.636 till 239.292.636 aktier. 
· Emissionen innebär ett ökat aktiekapital med 1.000.000 SEK, från 22.929.263 SEK till 23.929.263 SEK och ökar antalet röster från 229.292.636 till 239.292.636. 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 september 2017 kl. 08.30 CET.
  

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.