Dome Energy meddelar borrprogram och ger en finansieringsuppdatering

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget planerar att starta ett sex-brunnars-borrprogram i Illinois Basin. Borrstart förväntas inom 30 dagar, och brunnarna kommer att borras i följd. Borrkostnaden förväntas bli 575 TUSD per brunn, vilket är 10% högre än för de fyra brunnar som nyligen borrats: Detta beror främst på högre ”frac-volymer” och kostnader relaterade till kallare väder. Bolaget förväntar sig också att dessa brunnar kommer att ha samma ekonomiska resultat, som de tidigare borrade i området, med totalt utvinningsbar olja om 60 000 fat per brunn.

Domes bank i USA har levererat ett s.k. term sheet, som erbjuder finansiering fullt ut av detta borrprogram, samt också delbetalning av Bolagets bryggfinansiering. Domes Illinois Basin-tillgångar ingår för närvarande inte i bankfaciliteten, utan finansieras av de tidigare meddelade brygglånen. Produktionsresultatet, som går tillbaka till början av november, visar utfall som understödjer ett banklån; fortsatt borrande och återbetalning av andra skulder. Bolaget uppskattar stödet från sin amerikanska bank och hoppas kunna ingå ett slutligt avtal inom kort.

Dome avser att kalla till en extra bolagsstämma, för att ge ett erbjudande till långivarna att kvitta sin skuld mot eget kapital i bolaget i form av nya aktier och teckningsoptioner. Petrus AS, Range Ventures LLC, Middelborg AS och Kvalitena AB har bekräftat sitt deltagande i emissionerna av aktier och teckningsoptioner. Aktier kommer att emitteras upp till kvittning av skulder till ett värde av ca 87 MSEK, enligt dagens valutakurs, och den preliminära teckningskursen är 0,65 SEK per ny aktie. Varje tecknad ny aktie berättigar tecknaren till en teckningsoption. Teckningsoptionerna kan nyttjas till och med den 30 augusti 2019 och ger innehavaren rätt att teckna en aktie per teckningsoption till en teckningskurs om 0,75 SEK per aktie. Konverteringsvillkoren och det slutliga erbjudandet är dock kopplade till bankens slutliga finansieringsvillkor och kommer att presenteras tillsammans med kallelsen till den extra bolagsstämman.

Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att kunna fortsätta med vårt borrprogram i Illinois Basin. De fyra nyligen borrade brunnarna producerar alla kommersiella och ekonomiska volymer. Vi har använt olika mängd frac-vätska för varje brunn, och reservoaren verkar ha viss effekt på de ökade volymerna. Vi försöker därför använda större ”fracs” på alla de sex brunnar som vi nu strävar efter att borra. När vi började borra de första fyra brunnarna, finansierades dessa genom brygglån. Vi har strävat efter att få en finansiär som kunde erbjuda bankvillkor när vi var redo för refinansiering. Vi har nu erbjudits dessa villkor av vår befintliga bank, vilket är ett bra bevis, inte bara på kvaliteten på dessa tillgångar, utan också på det goda förhållandet vi har med vår bank. Detta sex-brunnars-program, som vi ska påbörja, kan ge tillräckligt med kassaflöde för att möjliggöra ett kontinuerligt borrprogram de närmaste åren. Borrprogrammet tillsammans med en finansiell modell och tidigare borresultat kommer att presenteras vid den extra bolagsstämman.” 

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 08.30 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.