Dome Energy kompletterar kallelsen till bolagsstämma den 20 juni 2017 avseende punkt 9, 10, 12 och 13

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com/) (publ), org. nr. 556533-0189 (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) presenterar idag fullständiga förslag till beslut samt kompletteringar avseende punkt 9, 10, 12 och 13 inför årsstämman i Bolaget den 20 juni 2017.

Punkt 9 – Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
Aktieägare representerande 51,1 procent av rösterna i Bolaget föreslår att ett arvode om 125 000 kronor skall utgå till styrelseledamot som ej uppbär lön ur Bolaget och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande
Aktieägare representerande 51,1 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen, fram intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleant. Förslaget innebär omval av Håkan Gustafsson, Petter Smedvig Hagland och Paul Mörch samt nyval av Mats Gabrielsson. Håkan Gustafsson föreslås som styrelsens ordförande.

Presentation av Mats Gabrielsson: Mats Gabrielsson är född 1950 och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Mats övriga styrelseuppdrag innefattar bl. a. styrelseordförande i Gabrielsson Invest AB, Trention AB, B.O. Intressenter AB och City Dental i Stockholm AB samt styrelseledamot i TPC Components AB, Bofast AB och Rapid Säkerhet AB. Tidigare uppdrag som Mats innehaft är bl.a.  styrelseordförande i Malka Oil AB (publ), styrelseledamot i Svenska Rotor AB och Tamm & Partners Fondkommission AB.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen i Bolaget föreslår att årsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är finansiera rörelsen, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter, tillförskansa sig kapital i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt, samt ge incitament till nyckelpersoner verksamma i Bolaget.

Styrelsen ska även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Beslutet fordrar bifall av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på årsstämman.

Punkt 13 – Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, Serie 2017/2020
Styrelsen föreslår att förslaget enligt denna i kallelsen intagna punkt avseende riktad emission av teckningsoptioner ska utgå.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 juni 2017 kl. 10.00 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.