Dome Energy kallar till ordinarie bolagsstämma den 20 juni 2017

Dome Energy AB. (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att styrelsen kallar till ordinarie bolagsstämma kl 10 den 20 juni 2017. Se nedan kallelse i sin helhet:

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 juni 2017 klockan 10:00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;

–  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 juni 2017, samt

–  dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 14 juni 2017 kl. 12:00. Anmälan ska ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), ”Årsstämma 2017”, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller per e-post till Marianne Brandt; [email protected] eller per telefon +46 70 523 9214. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisations-nummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två (2)) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud ska en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original ska under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under ”Bolagsstämmor” senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara verkställd senast onsdagen den 14 juni 2017 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av bolagsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller flera justeringsmän.
6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
9. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
10. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
11. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
12. Beslut bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
13. Beslut om riktad emission av tecknings-optioner, Serie 2017/2020.
14. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Arvoden samt val av styrelse (punkt 9-10)
Fullständiga förslag under dessa punkter kommer att finnas tillgängliga på adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av revisor (punkt 11)
Som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2018 har föreslagits omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Bo Lagerström som ny huvudansvarig.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Riktad emission av tecknings-optioner, Serie 2017/2020 (punkt 13)
Fullständiga förslag under denna punkt kommer att finnas tillgängliga på adressen ovan samt på Bolagets webbplats senast två veckor före årsstämman.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på ovanstående adress och på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Handlingarna kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 229 292 636, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier. Aktieägare har rätt att på bolagsstämman ställa frågor om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

——————————
Stockholm i maj 2017
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 maj 2017 kl. 12.00 CET.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.