Dome Energy kallar till extra bolagsstämma den 8 december 2016

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma kl 17 den 8 december 2016 för att besluta om ny bolagsordning samt för att bemyndiga styrelsen att emittera aktier. Se nedan kallelse i sin helhet:

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016 klockan 17.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

 

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall;

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 december 2016.
 • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 december 2016 kl. 12:00. Anmälan skall ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), ”Extrastämma 2016”, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller per e-post till Marianne Brandt; [email protected] eller per telefon +46 70 523 9214. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

 

Ombud

För aktieägare som företräds av ombud skall en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original skall under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under ”Bolagsstämmor” senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk person skall förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering skall vara verkställd senast fredagen den 2 december 2016 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

 

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av bolagsstämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller flera justeringsmän.
 6. Beslut om stämman har blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om antagandet av ny bolagsordning.
 8. Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust.
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 10. Avslutande av stämman.

 

Förslag till beslut

Beslut om antagandet av ny bolagsordning (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att anta en ny bolagsordning, med följande huvudsakliga ändringar:

Gränserna för lägsta och högsta antalet aktier skall ändras från att vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till att vara lägst 34 401 945 aktier och högst 137 607 780 aktier. Aktiekapitalets gränser skall ändras från att vara lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor till att vara lägst 3 440 194,50 kronor och högst 13 760 778 kronor.

Beslutet om antagandet av ny bolagsordning är villkorat av att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet enligt punkten 8 nedan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 7 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust (punkt 8)

I syfte att täcka Bolagets ansamlade förlust föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar i enlighet med nedan.

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 116 966 617,27 kronor, skall minskas med 113 526 422,77 kronor för täckning av förlust. Minskningen föreslås ske utan indragning av aktier.

Efter minskningen av aktiekapitalet kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 3 440 194,50 kronor, fördelat på 34 401 945 aktier envar aktie med ett kvotvärde om 0,1 kronor.

Minskningen av aktiekapitalet förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 7 ovan.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler (punkt 9)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet vid kapitalanskaffning för att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt samt ge incitament till nyckelpersoner verksamma i Bolaget.

Styrelsen skall även äga rätt att med iakttagande av ovanstående villkor fatta beslut om de övriga villkor som styrelsen finner lämpliga och/eller erforderliga för att genomföra emissioner.

Styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen eller verkställande direktören i övrigt förordnar, skall ha rätt att vidta smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut av extra bolagsstämman under punkten 9 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress senast två (2) veckor före stämman samt på stämman. Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 34 401 945, samtliga av samma aktieslag, och Bolaget innehar inga egna aktier.

——————————

Stockholm i november 2016

Dome Energy AB (publ)

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Mörch, VD; pm@domeenergy.com eller per telefon +1713 385-4104

 Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2016 kl. 8.30 CET.