Dome Energy kallar till extra bolagsstämma den 31 oktober 2018

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 31 oktober 2018 klockan 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;

· dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 25 oktober 2018, samt
· dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 25 oktober 2018. Anmälan ska ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), ”Extrastämma 2, 2018”, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller per e-post till Marianne Brandt; [email protected] eller per telefon + 46 70 523 92 14. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två (2)) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud ska en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original ska under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under ”Bolagsstämmor” senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara verkställd senast torsdagen den 25 oktober 2018 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning

På extra bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden att justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission mm.
9. Stämmans avslutande.

Bakgrund
Bolagsstämman är sammankallad i anledning av villkor i låneavtal som ingåtts mellan Bolaget och Kvalitena AB (publ), Trention AB (publ) och Bustein AS, (nedan benämnda ”Kvalitena”, “Trention” respektive “Bustein”). De ingångna låneavtalen (”Låneavtalen”) innehåller villkor om att Bolaget ska utge teckningsoptioner till långivarna, vilket kommer att ge långivarna rätt att teckna sig för högst 1 226 667 aktier i Bolaget till ett pris om 37,50 kronor per aktie. Styrelsen har därefter, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat att emittera 1 226 667 teckningsoptioner berättigande till nyteckning av motsvarande antal aktier i Bolaget.

För vidare information om Låneavtalen och styrelsens villkorade beslut hänvisas till Bolagets pressmeddelande av den 30 augusti 2018.

Då vissa av de teckningsberättigade är närstående styrelsen i Bolaget har aktieägare i Bolaget föreslagit att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner likalydande styrelsens villkorade beslut.

För det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med förslaget under punkt 7 kommer Låneavtalen omedelbart förfalla till betalning, med följden att Bolaget hamnar i en omedelbar likviditetskris.

Punkt 7 – Beslut om emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Aktieägare i Bolaget (representerande ca 62,9% procent av rösterna i Bolaget) föreslår att bolagsstämman beslutar att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ge ut högst 1 226 667 teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner tillkommer Kvalitena, Trention och Bustein i relation till de innehavda respektive Låneavtalen. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast den 15 november 2018. Bolagets aktiekapital kan, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, öka med högst 6 133 335 kronor. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska berättiga innehavaren rätt att, under perioden från och med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket till och med den 1 september 2020, teckna en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 37,50 kronor. Grunden för vederlaget, liksom skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att villkoren för Låneavtalen ger långivarna rätt till förtida uppsägning för det fall teckningsoptionerna inte ges ut enligt förslaget. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga omräkningsvillkor mm.

Punkt 8 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission mm
Styrelsen i Bolaget föreslår att bolagsstämman beslutar om att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa rörelsekapital, möjliggöra genomförandet av förvärv av hela eller delar av bolag eller verksamheter samt att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs bifall av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut under punkt 8 krävs bifall av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på extra bolagstämman
Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till [email protected]

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut under punkterna 7 och 8, bolagets pressmeddelande av den 30 augusti 2018 samt handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.domeenergy.com, senast två veckor före bolagsstämman och på bolagsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i oktober 2018
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD; [email protected] ([email protected]) eller per telefon +1713 385-4104

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.