Dome Energy kallar till extra bolagsstämma den 1 februari 2018

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com). (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) kan idag meddela att styrelsen kallar till en extra bolagsstämma klockan 11.00 den 1 februari 2018. Se nedan kallelse i sin helhet:

Aktieägarna i Dome Energy AB (publ), org. nr 556533-0189, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 1 februari 2018 klockan 11.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska;
– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 januari 2018, samt
– dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 26 januari 2018 kl. 12.00. Anmälan ska ske till Bolaget skriftligen antingen till adress Dome Energy AB (publ), ”Extrastämma 2018”, Engelbrektsgatan 9-11, SE-114 32 Stockholm eller per e-post till Marianne Brandt; [email protected] eller per telefon +46 70 523 9214. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisations-nummer (eller motsvarande), fullständig adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två (2)) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud
För aktieägare som företräds av ombud ska en av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt utfärdas. Fullmakten gäller högst ett (1) år från utfärdandet om det inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem (5) år från utfärdandet. Fullmakten i original bör insändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före stämman. Fullmakten i original ska under alla förhållanden uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär kommer att finnas på Bolagets hemsida: www.domeenergy.com under ”Bolagsstämmor” senast tre (3) veckor före stämman och skickas till de aktieägare som så begär. Sådan begäran kan göras till Bolaget på samma sätt som anmälan till stämma. Den som företräder juridisk person ska förete bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar utvisande behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman (rösträttsregistrering). Sådan omregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 26 januari 2018 och aktieägaren bör därför i god tid före denna dag begära att förvaltaren ombesörjer omregistrering.

Förslag till dagordning
På extra bolagsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden att justera protokollet.
5. Godkännande av dagordning.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning.
8. Beslut om riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner (units).
9. Stämmans avslutande.
 

Förslag till beslut
Bolagsstämman är sammankallad i anledning av styrelsens förslag om riktad kvittningsemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner till Kvalitena AB, och bolag som kontrolleras av Kristian Lundkvist respektive Petter Hagland, tillsammans ”Borgenärerna”. De medel som inflyter genom den riktade kvittningsemissionen är avsedda att användas till att i sin helhet lösa Bolagets skuld enligt de låneavtal som Bolaget har ingått med Borgenärerna (”Låneavtalen”). Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det, givet Bolagets finansiella situation och Låneavtalen, är angeläget att Bolaget på detta sätt minskar sin skuldbörda. Bolaget undviker även de räntekostnader som belöper under Låneavtalen och sammantaget är det gynnsamt för Bolaget i såväl operativt som strategiskt hänseende.

Det noteras att Petter Hagland är styrelseledamot i Bolaget. Petter Hagland har inte deltagit i styrelsens beredning av ärendet. Vidare noteras att Petter Hagland avser att vidta åtgärder för undvikande av budplikt till följd av genomförd kvittningsemission.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning varigenom lägsta antal utestående aktier i Bolaget ska vara 239 292 636 och högsta antal utestående aktier ska vara 957 170 544 och lägsta tillåtna aktiekapital ska vara 23 929 263,60 kronor och högsta tillåtna aktiekapital ska vara 95 717 054,40 kronor.

Punkt 8 – Beslut om riktad kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner (units)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner genom kvittning. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units) om vardera en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna ska ges ut utan vederlag. 

A- Emissionens storlek
Nyemission av högst 137 997 688 units. Maximalt kan aktiekapitalet öka med 13 799 768,80 kronor och antalet aktier kan maximalt öka med 137 997 688 aktier. Vid full teckning med stöd av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet maximalt öka med ytterligare 13 799 768,80 kronor och antalet aktier kan maximalt öka med ytterligare 137 997 688 aktier. Samtliga belopp är beroende av storleken på det fordringsbelopp som är föremål för kvittning varvid majoriteten är i USD. Storleken på fordringsbeloppet är baserat på en av styrelsen uppskattad SEK/USD valutakurs två dagar innan datum för bolagsstämmans beslut. Det slutliga fordringsbeloppet som blir föremål för kvittning, och därmed antalet emitterade units, ska dock beräknas med tillämpning av den av Riksbanken fastställda valutakursen två dagar innan datum för bolagsstämmans beslut. Det maximala antalet units ska dock inte överstiga vad som ovan angivits. 

B. Teckningskurs
Teckningskurs för en (1) unit ska vara 0,65 kronor av vilket 0,65 kronor hänför sig till varje aktie. Teckningsoptionerna utges utan vederlag. Teckning kan enbart ske i units och således inte i aktier och teckningsoptioner var för sig. Tilldelning får enbart ske i units. Efter emissionens genomförande kommer dock aktierna och teckningsoptionerna att skiljas åt. Överkursen avseende tecknade aktier ska föras över till överkursfonden. 

C. Teckningsoptionerna
En innehavd teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en kurs om 0,75 kronor under perioden från och med tidpunkten för teckning till och med 30 augusti 2019. 

D. Teckningsberättigade
Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Borgenärerna. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det, givet Bolagets finansiella situation och Låneavtalen, är angeläget att Bolaget på detta sätt minskar sin skuldbörda. Enligt styrelsens bedömning är vederlaget, mot bakgrund av Låneavtalen samt att Bolagets skuldbörda minskar genom kvittningsemissionen, marknadsmässigt och kvittningsemissionen är i Bolagets intresse. 

E. Teckning och betalning
Teckning av units ska ske inom fem bankdagar efter bolagsstämmans beslut. Betalning för nyemitterade units ska erläggas genom kvittning av Borgenärernas fordran på Bolaget. Majoriteten av fordringsbeloppet är i USD och det totala fordringsbeloppet uppgår preliminärt till cirka 89 698 497 kronor, baserat på en av styrelsen uppskattad SEK/USD valutakurs två dagar innan datum för bolagsstämmans beslut. Det slutliga fordringsbeloppet som är föremål för kvittning ska dock beräknas med tillämpning av den av Riksbanken fastställda valutakursen två dagar innan datum för bolagsstämmans beslut.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsen förslag under punkten 8 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerade minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på extra bolagstämman
Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till [email protected]
  

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut under punkterna 7 och 8 samt styrelsens redogörelse och yttrande enligt 13 kap. 6 – 7 §§ respektive 14 kap. 7 § aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.domeenergy.com, (http://www.electroluxgroup.com/arsstamma2015) senast två veckor före bolagsstämman och på bolagsstämman. Handlingarna sänds även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.
  

Stockholm i januari 2018
Dome Energy AB (publ)
Styrelsen
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Mörch, VD; [email protected] eller per telefon +1713 385-4104
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 januari 2018 kl. 16.00 CET.
 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.