Dome Energy informerar gällande beslut om sammanslagning av aktier

Vid årsstämman i Dome Energy AB (publ) (“Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)) den 20 juni 2018 beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier innebärande att femtio (50) befintliga aktier läggs samman till en (1) ny aktie. Styrelsen bemyndigandes att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Styrelsen har med stöd av bemyndigandet från årsstämman fastställt att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 4 juli 2018.

Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 7 381 729 och kvotvärdet kommer att uppgå till 5,00 kronor, förutsatt att den vid årsstämman beslutade riktade nyemissionen om 21 aktier dessförinnan registrerats. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 50 kommer från Bolagets huvudaktieägare Petrus AS vederlagsfritt tillskjutas så många aktier (1-49), så kallade utjämningsaktier, så att sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 50.

Tidplan för sammanläggningen:

2 juli Sista dag för handel före sammanläggningen.
2018
3 juli Första dag för handel efter sammanläggningen. Bolagets aktier kommer
2018 från detta datum att handlas med ny ISIN-kod.
4 juli Avstämningsdag för sammanläggningen. Aktieägare vars innehav inte är
2018 jämnt delbart med 50 erhåller vederlagsfritt utjämningsaktier så att
sådan aktieägares innehav blir jämnt delbart med 50.
5 juli Det nya antalet aktier registreras hos Euroclear Sweden AB. Aktieägarna
2018 kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i
proportion till innehavet på avstämningsdagen.

Bolaget har ännu inte erhållit den nya ISIN-koden med vilken Bolagets aktier kommer handlas med från och med den 3 juli 2018. Den nya ISIN-koden kommer att offentliggöras så snart den har erhållits från Euroclear Sweden AB.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Mangold Fond-kommission AB har agerat emissionsinstitut åt Dome Energy i samband med sammanläggningen.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected] 

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.