Dome Energy har undertecknat ett ”commitment letter” för en refinansiering av sina skulder

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har undertecknat ett s.k. ”commitment letter” med sin nuvarande bank Mutual of Omaha Bank (MoO) för en refinansiering av  nuvarande låneavtal hos Société Générale (SG). MoO har gått med på att lösa ut SG med en nedskrivning från ca 41 MUSD till 22,5 MUSD om villkoren uppfylls. Dome har accepterat MoOs villkor och förväntas stänga kreditfaciliteten senare i år. Dome avser att kalla till en extra bolagstämma för att för att presentera villkoren samt söka ett godkännande av villkoren i avtalet.

Bolaget kommer nu att starta ett utvecklingsprogram med ett finansieringsbehov på totalt 5-6 MUSD. Detta kapitalbehov planerar bolaget att täcka genom lån eller nyemission i Europa. MoO har gått med på en bryggfinansiering så att utvecklingsprogrammet kan sättas igång nu. En grupp större aktieägare har förbundit sig att stödja de förslag som kan komma att godkännas på den extra bolagstämman som preliminärt kommer att hållas i november.

Paul Morch, CEO: ”Vi har äntligen lyckats komma överens om en refinansiering av Dome Energy Inc. Att vi mer eller mindre halverar våra skulder samtidigt som vi behåller en bankfinansiering är mycket positivt för bolaget. Mutual of Omaha Bank ser potentialen i våra projekt och bestämt sig för att de tror på vårt bolag. De har gett oss lånevillkor som skapar möjligheter för en god utveckling och tillväxt för Dome. Nu när OPEC är överens om att påverka oljeproduktionen tror vi på ett mycket starkare oljepris framöver. Vi har fortfarande samma tillgångar, som 2014 värderades till över 150 MUSD, och vi hoppas kunna visa att detta värde snart är tillbaka.”

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 oktober 2016 kl. 08:30 CET