Dome Energy har slutit en uppgörelse och erhåller ersättning om 1,5 MUSD

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de äntligen slutit en uppgörelse med motparten i den incident med en s.k. ”blowout” under ett zon-byte i en oljebrunn 2014 som bolaget tidigare informerat om (pressmeddelande 21 oktober 2014) och kommer att erhålla en ersättning om 1,5 MUSD. Domes ledning har efter utredning funnit sig nöjda med att erhålla en ersättning som täcker de operationella kostnaderna som uppstod i samband med incidenten. Bolagets advokat har slutligen nått en uppgörelse med motparten om 1,5 MUSD i stället för de 2 MUSD som krävdes inledningsvis. Ersättningsbeloppet kommer att täcka alla kostnader relaterade till incidenten och eventuellt också pluggning av borrhålet och en ny borrning på platsen.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 09:00 CET.