Dome Energy har makulerat samtliga utgivna teckningsoptioner

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) meddelar att de har makulerat samtliga, vid extrastämman den 18 januari 2017, utgivna teckningsoptioner.

Vid extra bolagsstämma i Dome Energy AB den 18 januari 2017 beslöts att ge ut upp till 267 877 920 teckningsoptioner till Middelborg Invest AS i tre trancher, med rätt för Middelborg att teckna motsvarande antal aktier à 10 öre/styck i Dome Energy AB under våren 2017. Avsikten var att utgöra tilläggssäkerhet för det brygglån på 40 MSEK som Middelborg lämnade i december 2016 och som löpte ut i mars 2017. Teckningsoptionerna utgavs som planerat i de två första trancherna. Optionsbevis för dessa deponerades i spärrad depå hos Partner Fondkommission AB.

Brygglånet inklusive ränta har nu återbetalats varvid optionsbevisen återlämnats till bolaget. I enlighet med de ursprungliga villkoren har dessa nu makulerats.

Antal utgivna aktier i bolaget är i dagsläget 193 467 382 inklusive den ännu icke registrerade företrädesemissionen. Det finns nu inga teckningsoptioner utgivna.

För mer information vänligen kontakta:

Paul Mørch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 mars 2017 kl. 17.15 CET.