Dome Energy har avtalat om gynnsam skuldreduktion

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att dess helägda dotterbolag avtalat om en sk Forbearance Agreement med sina långivare avseende lån utställda under ett “Credit Agreement” daterat den 8 augusti , 2014.

Sammandrag:

• Reduktion av Bolagets totala skuld på ca 55,000,000USD till ca 24,000,000USD.
• Dome Energy Inc. avvecklar sin hedge portfölj och erhåller för detta 4,100,000USD.
• Dome AB har nått en principöverenskommelse med Range Ventures LLC att omvandla sitt sk Note payable (skuldebrev) till Range Ventures LLC till aktier till en pris på 1 USD per aktie. Förslaget ska godkännas vid nästkommande bolagsstämma den 21 juni 2016.
Skuldreduktion
Dome Inc. har undertecknat en överenskommelse sk forbearance agreement med den sk Adminstrative Agent, som representant för Domes långivare för refinansiering och minskning av skulden och en därmed förbättrad balansräkning. Som en del av denna överenskommelse har Dome Energy Inc. sålt sina hedges och återbetalat en del av sin skuld. Långivaren har överenskommit med bolaget att erbjuda en skuld-reduktion från ca 38,000,000USD till ca 24,000,000USD. Värdet på skuldnedskrivningen är ca 3SEK per aktie.

Som del av villkoren för en skuldavskrivning, är Dome förpliktigad att refinansiera den kvarvarande skulden med en annan långivare. Dome har erhållit flera erbjudanden från större USA baserade fonder, för att ersätta existerande skuld med en ny skuld till acceptabla marknadsvillkor. Vi tror oss kunna avsluta denna transaktion inom 60 dagar.

Range Ventures

En av bolagets största långivare, Range Ventures LLC har i princip överenskommit att konvertera sin fordran på bolaget till aktier till ett premiumpris på ca 1 USD (ca 8 SEK) per aktie att jämföra med aktuell börskurs på ca 0,33 USD (ca 2,70 SEK) per aktie. Det nuvarande skuldvärdet på 12,000,000USD konverteras därmed till ca 12 miljoner aktier, förutsatt bolagsstämmans godkännande.

Förutsatt bolagsstämmans beslut kvittas därmed Dome Energy AB´s skuld till Range LLC till aktier i Dome Energy AB.
Nedskrivningen av skulden, försäljningen av hedges och konverteringen av Range Ventures LLC skuld medför att Dome Energy´s nya skuld blir ca 24,000,000USD.
Paul Mörch kommenterar:
”Det är med stor glädje som vi kan informera om refinansiering av Dome Energy AB och våra dotterbolag. Detta arbete har tagit mer än sex månader och det mesta av vårt management resurser under tiden.
Oron och nedgången inom olja och gas har försvårat detta, men prisuppgångarna nyligen har hjälpt till mycket.
Som nämndes i vår Q4 rapport, så hade vår balansräkning ett negativt kapital på nästan 20,000,000USD och vi hade också överträtt bankens krav enligt regelverket de sk banking convenants.
Den föreslagna refinansieringen blir en stor förbättring och skapar förutsättningar för tillväxt igen.

Paul Mörch fortsätter>:

Vi kommer också att uppdatera marknaden om borr- och utvecklingsprogram, direkt efter att dessa finansiella avtal slutförts.

Vi tror att de nuvarande förbättringarna av oljepriset, verkar enligt oss indikera att det värsta ligger bakom oss och vi känner oss mer bekväma med våra utvecklingsprogram med dessa oljepriser.”