Dome Energy har ålagts att betala ett vite på 680 TSEK till Nasdaq Stockholm för brister i bolagets informationsgivning under 2015

Dome Energy AB. (publ) (härefter “Dome Energy” eller “Bolaget”) (Kortnamn: DOME) kan idag meddela att bolaget har ålagts att betala ett vite om sju årsavgifter, dvs 679 574 kr, till Nasdaq Stockholm för brister i bolagets informationsgivning.

Disciplinnämndens bedömning är att Bolaget har brustit i sin informationsgivning på följande punkter:

  • Bolagets information den 25 februari 2015 och 22 maj 2015 har inte följts upp med information kring slutliga villkor avseende avyttringen av Domes amerikanska verksamhet samt en plan för Bolaget fortsatta verksamhet inför årsstämman i juni 2015. Bolaget har heller inte informerat under hösten 2015 om de förändrade omständigheterna i anslutning till att slutförandet av avyttringen inte kom att äga rum inom angiven tid.
  • Bolaget har offentliggjort kallelse till årsstämma 2015 genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 27 maj 2015 och först den 29 maj 2015 offentliggjort kallelsen genom pressmeddelande, vilket är i strid med Regelverket.
  • Årsstämman 2015 har hållits efter den lagstadgade sexmånadersfristens utgång.
  • Bolaget har inte uppfyllt kravet på att ha en organisation som kunnat fullgöra kraven på informationsgivning enligt Regelverket.

Beslutet i sin helhet kommer inom kort att finnas tillgängligt på Nasdaq Stockholms hemsida.

Paul Morch: ”Dome Energy har fått ett vite på grund av bristfällig kommunikation under 2015. Nu efteråt ser vi tydligt att vi inte hade den interna kapaciteten att hantera både ledningen av den svenska och den amerikanska verksamheten, finansiering av samgåendet, en oljemarknad i kraftig nedgång och löpande drift. Vi kan konstatera att vår kommunikation och rapportering var bristfällig under 2015. Jag är ytterst ansvarig för vår kommunikation och jag är ledsen att jag har gjort våra aktieägare besvikna. Vi har stärkt vår amerikanska ekonomiavdelning för att säkerställa att den finansiella rapporteringen kan ske i tid. Vi har vidare antagit en ny informationspolicy.”

 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 08:30 CET.

Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB tel +46 8 503 01 550