Dome Energy förvärvar strategiska oljetillgångar i Illinois Basin

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har undertecknat ett avtal att förvärva nio producerande oljebrunnar med 1.000 tunnland produktiv mark. Nuvarande produktion ligger på ca 80 fat/dag och bekräftade reserver uppgår till ett värde om mer än 8 MUSD och ytterligare förmodade reserver om ca 6 MUSD, diskonterat till 10%. Dome räknar med ett årligt bidrag på EBITDA-nivå på mer än 500 TUSD vid nuvarande produktionsnivå. Köpeskillingen uppgår till 2 MUSD och denna plus ytterligare 2 MUSD i utvecklingskapital har finansierats av Kvalitena AB, Gabrielsson Invest AB and Trention AB. Villkoren är förmånliga för Dome och Bolaget har för avsikt att lägga till denna skuld till den befintliga bankfaciliteten senare i år. Oljetillgångarna har förvärvats av ett nystartat amerikanskt dotterbolag till Dome.
Paul Mørch, CEO: “Vi är glada att kunna berätta om detta lilla förvärv som vi hoppas kommer ge ett stort bidrag till vår produktion och till vårt kassaflöde. Vi har följt dessa oljebrunnar sedan 2014 och imponerats av produktionsutvecklingen. Oljebrunnarna producerar från cirka 4.000 fot och har utvecklat ett rutsystem på varje lease. Vi har funnit ca 27 platser som hittills ej utvecklats och vi räknar med att börja borra de först fyra under sommaren. Varje brunn förväntas bidra med 50-100 fat/dag och med en total utvinningsbara olja uppgående till mer än 50 MBO. Ett fullt utvecklat program torde bidra med mer än 1.000 fat/dag till Domes nuvarande produktion. Vi avser att använda detta som en strategisk investering för att på så sätt få in en fot i regionen. Om vi ser den goda lönsamheten, som vi förväntar oss från dessa brunnar, har vi för avsikt att säkra mer land vilket torde tillåta ett mer storskaligt borrprogram. Marken betraktas som utvecklingsmark med liten eller inga geografiska risker. Den tekniska utvecklingen av fracking-metoder har gått långsamt, men vi har fått upp till 50% bättre optimeringseffekt under de senaste tre åren. Vi kommer att återkomma med mer information när vi har handlat upp leverantörer för borrprogrammet.”
För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 16.30 CET.
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.