Dome Energy AB publicerar ett prospekt

Detta pressmeddelande är inte ett offentligt erbjudande att förvärva aktier.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, i direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga föreskrifter.

Dome Energy AB publicerar ett prospekt

Dome Energy AB publicerar ett prospekt inför föreliggande företrädesemission och offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet tillsammans med reservrapport per den 31 december 2016

Dome Energy AB (publ) (”Dome Energy” eller ”Bolaget”) publicerar idag ett prospekt samt offentliggör ny finansiell information som återfinns i prospektet inklusive en rapport över reserver per den 31 december 2016.

Styrelsen i Dome Energy har idag publicerat ett prospekt med anledning av Bolagets företrädesemission om cirka 52,1 MSEK (”Företrädesemissionen”), med en riktad övertilldelningsemission om högst cirka 17,9 MSEK (”Övertilldelningsemissionen”). Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.domeenergy.com och på Partner Fondkommission AB:s hemsida www.partnerfk.se.

Företrädesemissionen

Den 18 januari 2017 fattade en extra bolagsstämma i Dome Energy beslut om att genomföra en nyemission om 52,1 MSEK med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av icke säkerställda garantiåtaganden. Bolaget har för avsikt att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen inklusive befintliga likvida medel till att i första hand återbetala ett brygglån om 40,0 MSEK samt ränta om 4,0 MSEK. Bolaget har med hjälp av brygglånet kunnat återuppta produktionen i produktionsstoppade brunnar, förädla nya samt genomföra utbyggnader av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde.

Återstoden av likviden från Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen skall användas till att finansiera samt säkerställa erforderligt rörelsekapital för genomförandet av Bolagets operativa verksamhet och planer, skapa en bättre förhandlingsposition för Bolaget avseende framtida förvärv av tillgångar samt stärka Bolagets finansiella situation.

Företrädesemissionen genomförs genom utgivande av teckningsrätter. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och erbjuds att för sex (6) teckningsrätter teckna sju (7) nyemitterade aktier för 0,50 SEK per aktie. Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden mellan den 15 februari och den 2 mars 2017.

Övertilldelningsemissionen

För det fall Företrädesemissionen fulltecknas har den extra bolagstämman den 18 januari 2017 beslutat att möjlighet ska ges för styrelsen att besluta om att rikta en Övertilldelningsemission till allmänheten i Sverige och internationella investerare. I övrigt ska samma villkor som i Företrädes-emissionen gälla för Övertilldelningsemissionen. Vid full teckning i Övertilldelningsemissionen kan Bolaget komma att tillföras 17,9 MSEK fördelat på 35 825 254 aktier till ett pris per aktie om 0,50 SEK.

Ny finansiell information per den 30 november 2016 samt reservrapport per den 31 december 2016

I prospektet redovisas Dome Energys Eget kapital och Nettoskuldsättning per den 30 november 2016 samt en reservrapport per den 31 december 2016, uppgifter som inte tidigare har publicerats. Ett sammandrag av reservrapporten finns tillgängligt på Dome Energys hemsida www.domeenergy.com.

Nedanstående tabeller återger denna ej tidigare publicerad information angående Eget kapital och Nettoskuldsättning tillsammans med ett sammandrag från reservrapporten.

KSEK

Eget kapital och skulder

30 november 2016
Summa kortfristiga skulder 447 346
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet 359 026
Utan garanti, borgen eller säkerhet 88 320
Summa långfristiga skulder 140 397
Mot garanti eller borgen 0
Mot säkerhet 0
Utan garanti, borgen eller säkerhet 140 397
Eget kapital -270 925
Aktiekapital 3 440[1]
Reservfond 0
Andra reserver -274 365

[1] Efter beslutad nedsättning av aktiekapital med 113,5 MSEK den 8 december 2016

Nedan visas Dome Energys Nettoskuldsättning per den 30 november 2016.

KSEK

Nettoskuldsättning

30 november 2016
A. Kassa 0
B. Likvida medel 278
C. Lätt realiserbara värdepapper 0
D. Likviditet (A) + (B) + (C) 278
E. Kortfristiga fordringar 9 336
F. Kortfristiga bankskulder – räntebärande 359 026
G. Andra kortfristiga skulder – räntebärande 0
H. Andra kortfristiga skulder – ej räntebärande 88 320
I. Kortfristiga skulder (F) + (G) + (H) 447 346
J. Netto kortfristig skuldsättning (I) – (E) – (D) 437 732
K. Långfristiga banklån – räntebärande 0
L. Emitterade obligationer – räntebärande 0
M. Andra långfristiga lån – räntebärande 140 397
N. Långfristig skuldsättning (K) + (L) + (M) 140 397
O. Nettoskuldsättning (J) + (N) 578 129

 

Nedanstående tabell redovisar en sammanfattning avseende Dome Energys reservrapport per den 31 december 2016.

Kategori Olja Naturgas LNG Värde icke-diskonterat Värde diskonterat 9% Livslängd
Reserver miljoner fat Reserver miljoner kubikfot Reserver miljoner
fat
KSEK KSEK År
Bevisade producerande 571 4 032 69 210 393 131 192 50,0
Bevisade utvecklade icke-producerande 589 2 988 0 265 509 137 848 50,0
Bevisade outvecklade 1 711 2 119 0 428 223 210 421 29,3

TOTALT BEVISADE

2 871

9 139

69

904 126

479 461

 

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Dome Energy i samband med Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen. Legal rådgivare till Bolaget är Synch Advokat AB.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan att förvärva aktier i Dome Energy. Prospektet avseende Företrädesemissionen och Övertilldelningsemissionen har granskats, godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Dome Energys och Partner Fondkommissions respektive hemsidor.

För mer information vänligen kontakta:

Pål Mørch, VD;

Tel: +1 713 385 410
E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2017 kl. 16:30 CET.