Dome Energy AB (publ) (under föreslagen namnändring till Reato Group AB) har erhållit villkorat godkännande för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market och offentliggör Bolagsbeskrivning

Den planerade Transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv. Som ett resultat av Transaktionen genomgår Dome ett namnbyte till Reato Group AB, som kommer att driva First Hotels verksamhet vidare, sedan Dome saknat verksamhet sedan den 4 mars 2021. Transaktionen kommer att läggas fram av styrelsen ihop med förslag som följer därav för godkännande på en extra bolagsstämma som äger rum den 29 april 2022 inför vilket kallelse publicerades den 30 mars 2022.

Med anledning av Transaktionen har Bolaget genomgått en förnyad noteringsgranskning vilket lett till att Bolaget har erhållit ett villkorat godkännande för fortsatt handel på Nasdaq First North Growth Market. Godkännandet är villkorat av att Bolaget genomför en apportemission i enlighet med kallelsen den 30 mars 2022.

I samband med det villkorade godkännandet offentliggör Bolaget en bolagsbeskrivning om First Hotels som per dagen för detta pressmeddelande finns tillgänglig på Domes hemsida,www.Domeenergy.comoch First Hotels hemsida,www.Firsthotels.com.

”Det är med glädje jag kan konstatera att vi är mycket nära att uppfylla vår målsättning om att notera First Hotels, samtidigt som vi i ett sådant scenario kan växa snabbare då vi får tillgång till en publik kapitalmarknad. En notering ger First Hotels förutsättningar för att vidareutveckla vår profil och vår visibilitet på marknaden så att vi, nu när pandemin förhoppningsvis lägger sig för den här gången, bygger en framgångsrik aktör i hotellbranschen samtidigt som vi får en plattform att expandera från till nya och angränsande verksamheter. Det är med stor entusiasm jag ser framtiden an för First Hotels och det ska bli mycket roligt att erbjuda fler aktieägare möjlighet att ta del av resan”, säger Thomas Gillespie, VD för First Hotels International AS.

”Jag är glad och tillfreds med att det villkorade godkännandet är på plats. Den nya koncernen har enligt min bedömning en ypperlig möjlighet att visa både tillväxt och lönsamhet i noterad miljö i syfte att skapa långsiktigt aktieägarvärde”, säger Pål Mørch, VD för Dome Energy AB.

Rådgivare
Partner Fondkommission AB har agerat finansiell rådgivare i samband med Transaktionen. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i samband med Transaktionen. Mangold Fondkommission AB har agerat rådgivare i samband med noteringsprocessen på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information vänligen kontakta:

Pål Mørch, VD

Tel: +47936 16 666

E-mail: [email protected]

Om Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First Norths observationslista i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8503 01550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com.