DOME ENERGY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2021

FÖRSTA HALVÅRET 2021 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättning 0 (95) TSEK.
· Rörelseresultat – 1 349 (-4 089) TSEK.
· Resultat efter skatt 141 (-82 290) TSEK.
· Eget kapital – 7 663 (-5 802) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA HALVÅRET 2021

· Den 4 mars såldes de amerikanska dotterbolagen till Bolagets kreditgivare för 37 800 TSEK mot kvittning
· Samma dag flyttades handeln i Bolagets aktier till Nasdaq First North observationslista
· Den 14 mars ingicks ett LOI med ägarna till First Hotels International AS om ett apportförvärv. Betalning föreslås ske mot utgivande av 40 000 000 aktier à 2 kronor per aktie
· Den 29 mars emitterades ett konvertibelt lån till TJ Junior AB för 1 500 TSEK som kan konverteras i augusti 2021 mot en kurs av 2 kronor per aktie.
· Den 31 maj: Nasdaq Disciplinnämnd utdömer ett vite om fyra årsavgifter för sent publicerad kommuniké efter extrastämma (https://www.domeenergy.com/press-releases/dome-energy-ab-nasdaq-disciplinnamnd-utdomer-ett-vite-om-fyra-arsavgifter-for-sent-publicerad-kommunike-efter-extrastamma/) den 19 oktober 2020
· Den 23 juni hölls årsstämma varvid aktiekapitalet sänktes utan indragning av aktier till 517 TSEK med ett nytt kvotvärde om 0;07 SEK per aktie. Samtidigt hölls en första kontrollstämma.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

·
Den 20 augusti konverterades lånet till TJ Junior AB mot utgivande av 750 000 aktier à 2 kronor per aktie

 

Alla rapporter kommer att finnas tillgängliga på företagets hemsida eller genom kontakt med företagets kontor.
 

För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Telefon: + 46 70 268 0035
E-mail: [email protected]

Adress:
Dome Energy AB (publ)
Johannesgränd 2
SE-111 30 Stockholm, Sweden
www.domeenergy.com

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 17.00 CEST.

Om Dome Energy AB (publ)
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information besök www.domeenergy.com .