Dome Energy AB: Nasdaq Disciplinnämnd utdömer ett vite om fyra årsavgifter för sent publicerad kommuniké efter extrastämma

Bakgrund
Den 19 oktober 2020 höll Bolaget en extrastämma varvid beslöts att ge styrelsen mandat att sälja ut inkråmet till Bolagets långivare. Stämman var över omkring klockan 16.30. Klockan 12.30 nästa dag publicerades kommuniké från den stämman med en enda rad:

 ”Den extra bolagsstämman den 19 oktober 2020 beslöt enhälligt bemyndiga styrelsen att ingå avtal om att sälja de amerikanska dotterbolagen, i vilka Bolagets verksamhet är samlad, till de tre långivarna namngivna i kallelsen, direkt eller indirekt via ett nybildat holdingbolag, mot kvittning av deras lånefordran på drygt 41 mkr jämte upplupen ränta.”

Olyckligtvis försågs denna kommuniké ’av bara farten’ med MAR text. Detta var ett misstag då kommunikén inte innehöll någon insiderinformation då all information framgick av kallelsen den 5 oktober, en omständighet som Bolaget skriftligt påpekade för börsen i januari 2021. Det är en förklaring som börsen dock anser vara en ’efterhandskonstruktion’ vilket är den linje som även Disciplinnämnden valt att gå på utan att berett Bolaget tillfälle att höras. Disciplinnämnden har därför skärpt påföljden då det anses vara en felaktig hantering av insiderinformation. Att kommunikén publicerades för sent har Bolaget vidgått men inte att det rörde sig om insiderinformation vilket är en förklaring som börsen och Disciplinnämnden inte godtagit. 

——————————-

Anledningen till att Bolaget fattade detta beslut den 19 oktober 2020 var för att förbereda marken för ett eventuellt apportförvärv av en ny verksamhet. Den 12 mars 2021 meddelades att Bolaget ingått ett LOI om apportförvärv av First Hotels International AS, vilket resulterade i att aktien hamnade på Nasdaqs First Norths observationslista. Förberedelserna för detta förvärv pågår som bäst, innefattande en legal due diligence och framtagande av en Bolagsbeskrivning. När det är klart och Nasdaq godkänt att Bolaget åter upptas till notering avser Bolaget kalla till extrastämma.

First Hotels innehåller franchiserättigheterna till 33 hotell varav 29 i Sverige, en verksamhet som 2020 omsatte ca MSEK 40 med ett EBITDA på MSEK 8. I år räknar man med en förbättring beroende på hur snabbt öppningen efter Covid-19 kan ske.

Kommentar Håkan Gustafsson, styrelseordförande:
”Det är djupt olyckligt att börsen och disciplinnämnden anser att vi levererar en ’efterhandskonstruktion’ utan att ha gett oss en chans att framföra vår version muntligt. Emellertid kämpar vi vidare och är fast beslutna att lyckas i vår föresats att ge Stockholmsbörsen ett nytt intressant alternativ i upplevelsebranschen, som när coronan släpper sitt förlamande grepp om samhället kan bli en riktigt lyckad placering.”     

Håkan Gustafsson

För mer information vänligen kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Tel: +46702600035
E-mail: [email protected] ([email protected])

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 15:10 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm.  För mer information besök www.domeenergy.com .