Bolagsstämmokommuniké

Dome Energy AB har genomfört bolagsstämma tisdagen den 21 juni 2016, klockan 10.00 på Birger Jarl Conference, Birger Jarlsgatan 61A, Stockholm

 

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag och alla beslut var enhälliga.

Bolagsstämman beslöt att:

 

1a) Fastställa resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

1b) Disponera bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

1c) Bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

 

  1. Fastställa arvoden åt styrelse och revisor enligt följande:

 

Ett arvode på 125 000 kronor skall utgå till envar av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna och att 175 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande, dock ej till de, som i övrigt uppbär ersättning för utfört arbete i koncernen. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

  1. Val av styrelse:

 

Att omval görs av Håkan Gustafson, Petter Hagland och Paul Mörch med Håkan Gustafsson som ordförande.

 

  1. Val av revisor:

 

Att omval görs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisionsbolag.

 

 

För mer information vänligen kontakta:

Håkan Gustafsson

Tel: +46 70 268 00 35

E-mail: [email protected]