Bolagsstämmokommuniké

Dome Energy AB (https://www.domeenergy.com) (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört extra bolagsstämma onsdagen den 31 oktober 2018, klockan 10.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla aktieägare/styrelsens samtliga förslag. Bolagsstämman beslöt att:

· Godkänna aktieägares förslag om emission av 1 226 667 teckningsoptioner.
· Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning. Övriga emissionsvillkor ska bestämmas av styrelsen.

Bolaget har nu, efter beslut om emission av teckningsoptioner, rörelsekapital att täcka driften minst tre månader framåt.

För mer information vänligen kontakta:
Paul Mørch, VD
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: [email protected]

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2018 kl. 15.00 CET.
 
Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.