Bolagsstämmokommuniké

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört extra bolagsstämma onsdagen den 18 januari 2017, klockan 11.00 på Engelbrektsgatan 9-11, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt enhälligt att bifalla styrelsens samtliga förslag. Bolagsstämman beslöt att:

  1. Godkänna styrelsens beslut om emission av 48 315 140 teckningsoptioner.
  2. Godkänna styrelsens beslut om kvittningsemission av 54 890 695 aktier;
  3. Anta ny bolagsordning varigenom lägsta antal utestående aktier i Bolaget ska vara 89 292 640 och högsta antal utestående aktier ska vara 357 170 560 och lägsta tillåtna aktiekapital ska vara 8 929 264 kronor och högsta tillåtna aktiekapital ska vara 35 717 056 kronor;
  4. Företrädesemission om 104 174 746 aktier, med en övertilldelningsoption i form av en riktad emission om 35 825 254 aktier, totalt 140 000 000 aktier;
  5. Emission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, av 79 562 780 teckningsoptioner; samt
  6. Villkorad emission, med avvikelse av aktieägarnas företrädesrätt, av 140 000 000 teckningsoptioner.

 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 17.15 CET.