Bolagsstämmokommuniké

Dome Energy AB (publ) (härefter “Dome” eller “Bolaget”) har genomfört extra bolagsstämma torsdagen den 8 december 2016, klockan 17.00 hos Partner Fondkommission, Biblioteksgatan 1, Stockholm.

Bolagsstämman beslöt att bifalla styrelsens samtliga förslag. Bolagsstämman beslöt att:

  1. anta ny bolagsordning;
  1. Gränserna för lägsta och högsta antalet aktier ändras från att vara lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till att vara lägst 34 401 945 aktier och högst 137 607 780 aktier.
  2. Aktiekapitalets gränser ändras från att vara lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor till att vara lägst 3 440 194,50 kronor och högst 13 760 778 kronor.

 

  1. i enlighet med styrelsens förslag minska Bolagets aktiekapital med SEK 113 526 422,77 för täckning av förlust utan indragning av aktier. Efter minskningen uppgår aktiekapitalet till 3 440 194,50 SEK fördelat på 34 401 945 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 SEK.

 

  1. bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner till marknadsmässiga villkor mot vederlag i form av kontant betalning och/eller med apportegendom och/eller genom kvittning.

 

För mer information vänligen kontakta:

Paul Morch, VD

Tel: +1 713 385 4104

E-mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 december 2016 kl. 16.30 CET.