Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2021

ANDRA HALVÅRET 2021 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättning 0 (47) TSEK.
· Rörelseresultat EBIT -1 539 (-1 932) TSEK.
· Resultat från andelar i koncernföretag 0 (-57 575) TSEK.
· Resultat efter skatt -1 892 (-58 341) TSEK.

HELÅRET 2021 I SAMMANDRAG

· Nettoomsättning 0 (142) TSEK.
· Rörelseresultat EBIT -2 889 (-6 022) TSEK.
· Resultat från andelar i koncernföretag 0 (-134 949) TSEK.
· Resultat efter skatt -1 754 (-140 631) TSEK.
· Totalt eget kapital -8 028 (-7 773) TSEK.
· Kortfristiga skulder 8 709 (45 820) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET 2021

· Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2020 emitterades den 29 mars 2021 ett konvertibelt lån på 1 500 TSEK till TJ Junior AB med rätt att konvertera till 2 SEK per aktie. Lånet löpte med 8% årlig ränta. I augusti 2021 konverterades lånet i enlighet med villkoren varvid 750 000 aktier emitterades.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 upptogs i januari 2022 ett konvertibelt lån om 2 700 TSEK med ömsesidig rätt att konvertera till 2 kr per aktie fram till utgången av 2023.
· Med stöd av bemyndigande från årsstämman 2021 gjordes i januari 2022 en kvittningsemission om 5 436 TSEK riktat till vissa av bolagets fordringsägare inklusive Middelborg Invest AS.
· I januari 2022 ingicks ett slutligt avtal avseende apportförvärv av First Hotels International AS, villkorat av börsens godkännande samt av att en extrastämma beslutar i enlighet därmed.
· Den 22 februari 2022 hölls en andra kontrollstämma varvid beslutades om fortsatt drift. Vid samma stämma nyvaldes Anders Smedsrud som styrelseledamot emedan Petter Hagland anmält eget utträde.

Styr ordf:s kommentar
Vid extrastämman 19 oktober 2020 erhöll styrelsen mandat att genomföra en försäljning av de amerikanska dotterbolagen till bolagets kreditgivare. Då två av fordringsägarna efter det byttes ut drog denna affär ut på tiden och genomfördes inte förrän den 4 mars 2021.

Den 12 mars 2021 ingicks ett Letter of Intent om att apportförvärva First Hotels International AS, Oslo. First Hotels har rättigheter till 29 hotell i Skandinavien varav merparten i Sverige för vilka man tillhandahåller marknadsförings- och distributionstjänster. Under år 2021 omsatte koncernen proforma 30 MNOK med ett negativt resultat efter finansiella poster om 8 MNOK. Inför 2022 väntas en högre omsättning och ett positivt nettoresultat då man räknar med att marknaden återhämtar sig.

First Hotels är en välkänd hotellkedja i Skandinavien, grundat 1993. Ägarna anser nu företaget vara moget för en börsintroduktion. Ansökan därom har lämnats in till Nasdaq First North. Företaget avser att växa kraftigt under kommande år. Den nuvarande affärsmodellen bygger på franchise- och distributionsavgifter. En i det närmaste outnyttjad tillgång är dess 430 000 lojalitetsmedlemmar. Företaget kommer också att undersöka möjligheter att utvidga till andra intäktsströmmar genom hotellverksamhet, fastighetstransaktioner och andra affärsområden såsom IT tjänster. Intäkterna baseras på hotellintäkter, och efter att marknader och hotell öppnade igen under februari 2022 kommer First Hotels med stor sannolikhet uppvisa tillväxt i både omsättning och vinst kommande år.  

Även om First Hotels grundades i Norge är majoriteten av dess franchisetagare svenska hotellägare. Dessa finns över hela Sverige och på några viktiga platser i Norge och Danmark. Varumärket är inriktat på att förmedla lokal känsla för varje stad och ort. Varje hotell har sin egen historia och representerar miljön och läget mer än något annat lokalt hotell. Hotellanställda kommer ofta från det område där hotellet ligger, så lokal kunskap och service är ovärderlig. I framtiden hoppas First Hotels kunna erbjuda hotellägare en ännu mer attraktiv produkt och attrahera nya områden där First Hotels kan stå som värd för semester- och affärsresor för befintliga och nya kunder. First kommer att stärka sitt varumärke och moderniseras för att gynna både hotellgäster och anställda.

Avsikten är att snarast efter att slutligt godkännande erhållits av Nasdaq First North kalla till extrastämma för att besluta om apportemission, ändring av namn och styrelse.

Håkan Gustafsson
Styrelseordförande
För ytterligare information kontakta:
Håkan Gustafsson, styrelseordförande
Telefon: 0702-68 00 35
E-mail: [email protected]
Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 mars 2022 kl. 10:30 CEST.

Om Dome Energy AB (publ)
Dome Energy är ett oberoende bolag listad på Nasdaq First Norths observationslista i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel +46 8 503 01 550, är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Stockholm. För mer information besök www.domeenergy.com .