New share issue 2017

Dome Energy AB genomför en garanterad företrädesemission om 52,1 MSEK med en övertilldelningsemission om 17,9 MSEK

 

Villkor
Injudan
Allmänheten och institutionella investerare inbjuds att vid sidan av befintliga aktieägare teckna aktier i företrädesemissionen samt övertilldelningsemissionen

Teckningskurs
0,50 SEK per aktie

Värde (Pre-Money)

44,6 MSEK

Företrädesemissionens storlek

104 174 746 aktier

Övertilldelningsemissionens storlek

35 825 254 aktier

Teckningsperiod

15 februari – 2 mars 2017

Handel med teckningsrätter

15 – 28 februari 2017

Handel med BTA

15 februari 2017 – 31 mars

Marknadsplats

Nasdaq First North
Tre skäl till att investera i Dome Energy AB:
  • Oljeprisutvecklingen till nuvarande cirka 55 USD per fat, har möjliggjort för Dome Energy att återuppta produktion då bolagets källor genererar positivt kassaflöde vid ett oljepris på cirka 30 USD per fat

  • Teckningskurs 0,50 SEK per aktie. Bolagets senaste reservrapport ger ett framräknat nuvärde som indikerar på ett övervärde på 0,89 SEK per aktie för bolagets tillgångar

  • Bolaget har genomfört ett kostnadsbesparingsprogram som tillsammans med emissionslikviden och ökad produktion lägger grunden för god lönsamhet under 2017
Erbjudandet

Dome Energy AB genomför en garanterad emission om 52,1 MSEK riktad till bolagets aktieägare samt en övertilldelningsemission om 17,9 MSEK riktad till externa investerare. Bolaget kommer att använda emissionslikviden från Företrädesemissionen inklusive befintliga likvida medel till att i första hand återbetala ett brygglån om 44,0 MSEK. Bolaget har med hjälp av brygglånet kunnat återuppta produktionen i produktionsstoppade brunnar, förädla nya samt genomföra utbyggnader av olje- och gasfält som redan idag genererar positivt operativt kassaflöde.

För det fall företrädesemissionen fulltecknas kan bolaget rikta en övertilldelningsemission till allmänheten och internationella investerare. Övertilldelningsemissionen på 17,9 MSEK kommer vid full teckning säkerställa rörelsekapital för fortsatt återtagande av brunnar, utveckla prioriterade tillgångar samt skapa mer utrymme för bolaget att investera i ytterligare ökad produktion som är gynnsamt under dagens prisförhållanden.

Kort om Dome Energy AB

Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listat på Nasdaq First North. Dome Energy är verksamt upstream inom olje- och naturgasindustrin i USA. Bolaget inriktar sig på att producera, utveckla och förvalta befintliga olje- och gastillgångar på land i USA. Utifrån det operativa huvudkontoret i Houston, Texas förvaltar Dome Energy sin portfölj av producerande tillgångar.
Bolaget avser att fördubbla produktionen under året från 1 000 fat per dag till 2 000 fat per dag vid årets slut.

Marknadstrender

Internationella energirådet (IEA) har höjt sin prognos för tillväxt på den globala efterfrågan av olja i deras senaste rapport. IEA beräknar även att efterfrågan på olja förväntas öka med 1,41 miljoner fat per dag. Samtidigt bedöms att utbudet förväntas att minska med 1,5 miljoner fat per dag. OPEC visar med detta den första minskningen i produktion sedan början av 2015.

Nedladdningsbara dokument

Prospekt
Teckningssedel (pdf för print och signering)

Teckna aktier via Bank-ID

Teckna aktier via Bank-ID, klicka här.