Articles of Association

Antagen vid årsstämma den 20 juni 2018.

Adopted at the annual general meeting on June 20, 2018.

Bolagsordning / Articles of association

§1 Bolagets firma/Company name

Bolagets firma är Dome Energy AB (publ).

The company name is Dome Energy AB (publ).

§2 Styrelsens säte/Registered office

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

The board of directors shall have its seat in Stockholm.

§3 Verksamhet/Corporate objective

Bolaget skall direkt eller indirekt vara verksamt inom olje- och gasindustrin samt köpa, förvalta och försälja aktier och andelar i företag som verkar inom områdena råvaror och energi samt relaterad teknik och bedriva därmed förenlig verksamhet.

The Company’s field of activity shall be to act, directly or indirectly, within the oil and gas industry, and to purchase, manage and sell shares in companies being active within the fields of raw materials and energy as well as related technologies, and to conduct other business activities compatible therewith.

§4 Aktiekapital/Share capital

Aktiekapitalet ska vara lägst 23 929 263,60 kronor och högst 95 717 054,40 kronor.

The share capital of the company shall be not less than SEK 23,929,263.60 and not more than SEK 95,717,054.40.

§5 Antal aktier/Number of shares

Antalet aktier ska vara lägst 7 381 729 och högst 29 526 916.

The number of shares shall be not less than 7,381,729 and not more than 29,526,916 shares.

§6 Avstämningsförbehåll/Record day provision

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

The company’s shares shall be registered in a Central Securities Depository register pursuant to the Financial Instruments Accounts Act (1998:1479).

§7 Bolagets styrelse/The board of directors

Styrelsen består av 3 – 5 ledamöter med högst 3 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Bolagsstämman skall bland styrelsens ledamöter utse den som skall vara styrelseordföranden. Bolagsstämman skall utse 1 eller 2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter.

The board of directors shall consist of 3-5 ordinary directors with no more than 3 deputy directors. The board is elected annually at the annual general meeting for the period until the next annual general meeting. The general meeting shall from the board members appoint the person who shall be the Chairman. The general meeting shall appoint 1 or 2 auditors with or without deputy auditors.

§8 Kallelser/Notice

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

Notices convening general meetings shall be made by announcements published in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and at the company’s website. Information that notice has been made shall be announced in Svenska Dagbladet.

§9 Årsstämma/The annual general meeting

På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera protokolljusterare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut:
 8. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 9. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer.
 11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode.
 12. Val av styrelseledamöter och eventuell styrelsesuppleant samt utseende av styrelseordförande.
 13. I förekommande fall, val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

At the annual general meeting the following matters shall be dealt with:

 1. Election of a chairman of the general meeting.
 2. Preparation and approval of the voting list.
 3. Election of one or two persons to verify the minutes of the meeting.
 4. Determination as to whether the meeting has been duly convened.
 5. Approval of the agenda for the meeting.
 6. Presentation of the presented annual report and, when applicable, the auditor’s report, the consolidated annual report and the consolidated auditor’s report.
 7. Resolution
 8. approval of the profit and loss statement and the balance sheet and, when applicable, the consolidated profit and loss statement and consolidated balance sheet
 9. on allocation of the company’s profit or loss in accordance with the adopted balance sheet;
 10. on discharge from liability of the directors and, when applicable, the managing director.
 11. Approval of the remuneration for the directors of the board and for the auditor(s).
 12. Election of ordinary directors of the board, any deputy directors of the board and chairman of the board.
 13. When applicable, election of the auditor(s) and any deputy auditor(s).
 14. Other matters which according to the Swedish Companies Act (2005:551) or the articles of association shall be dealt with at the meeting.

Aktieägare får delta i bolagsstämman endast om han anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Shareholders may participate in the general meeting only if he notifies the company by the date specified in the notice. This day may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer Eve, Christmas Eve or New Year’s Eve and not fall earlier than the fifth weekday prior to the meeting.

§10 Räkenskapsår/Financial year

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

The financial year of the company shall be 1 January – 31 December.

Articles of association AGM 2018-06-20